Arbetsmiljölagen BAS-U

Förändringarna i korthet, denna är för byggarbetsmiljösamordnare i utförande position.

• Arbetsmiljöaspekterna skall beaktas både i planering och projektering

• Tre nya begrepp har införts; Uppdragstagare, BAS-P och BAS-U

• Formella krav finns på lämplig utbildning, erfarenhet och kompetens för den som utses till BAS-P och BAS-U

• Byggherren har ett back-upansvar gentemot den byggarbetsmiljösamordnare som utsetts till BAS-P, BAS-U

• BAS-U skall ha ett system för att övervaka att alla underentreprenörer på projektet följer sina egna arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverket har medgivit dispens från kompetenskraven/utbildningskraven t.o.m. 2010-12-31 och Regionförbundet södra Småland erbjuder nu en utbildningsdag för personal som arbetar med projektering och planering och för personal som har eller kommer att få ett samordningsansvar för utförandeskedet i bygg- och anläggningsarbete.

Utbildningen är anpassad till offentliga sektorns villkor.

• Bakgrunden till förändringarna

• Regelverket i korthet

• Vad går gränsen mellan drift/underhåll och bygg- och anläggningsarbete

• Rollerna i bygg och anläggningsprocessen

• Förändringarna i stort

• Byggherrens ansvar och uppgifter

• Arbetsmiljöverkets krav för att kunna utse BAS-P internt eller externt

• Arbetsmiljöverkets krav för att kunna utse BAS-U internt eller externt

• Arbetsmiljöarbetsuppgifter för BAS-P

• Arbetsmiljöarbetsuppgifter för BAS-U

• Samverkan mellan BAS-U och underentreprenörerna

• Gränsdragning mellan rollen som BAS-U och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

 

Efter genomförd utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg.

Gå din BAS-P eller BAS-U utbildning via oss. Vi har även kombinationsutbildningen där du kan gå BAS-P och BAS-U under en och samma dag.

Vid frågor ring Magnus Olsson på tel. 020-45 44 00

Motivera Utbildning AB

Utbildning för samordningsansvariga.

under hela eller delar av bygg- och anläggningsprocessen

Sedan årsskiftet 2008/2009 gäller nya bestämmelser för samordnings-ansvar vid bygg- och anläggningsarbete. Ändringarna berör både ansvaret för byggherren, men gäller även förändringar i rollen som samordningsansvarig för planering och projektering – BAS-P, som såväl vid utförandeskedet – BAS-U. Arbetsmiljöverkets dispens för kravet på utbildning för dessa målgrupper gäller endast t.o.m. årsskiftet