Arbetsmiljöverkets bestämmelser om fallrisker

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

10 § Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning

16 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

AFS 1993:3 Bygg och anläggningsarbete

58 § Om skyddsräcken eller utrustning som nämns i 57 § inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas. Om det behövs skall tillträdesled till riskområdet ordnas på lämpligt sätt. Om obehöriga arbetstagare kan beträda riskområdet skall det utmärkas och avspärras.

AFS 1993:03 – Arbete i slutet utrymme

För att arbeta säkert i slutet utrymme behöver man lämplig skyddsutrustning. Även behovet av utrustning för livräddning och evakuering, exempelvis lyftsele, lina och särskilt avdelad

person att sköta detta samt möjligheten att transportera en skadad person till vård är viktigt att beakta.

Om lyftbälte med lina används vid arbete i slutet utrymme är det viktigt att vid lyftning och

firning använda en lyftanordning som har en tillförlitlig fästpunkt. Det är viktigt att

lyftutrustningen har tillräcklig bärighet.