Från den 1 januari 2009 gäller krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare Bas-P för planering och projektering och Bas-U för utförandet av bygg och anläggningsarbetet.
De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.

Kursens mål
Som BAS-U, få kunskap om de arbetsmiljöregler som byggarbetsmiljösamordnare för utförandet ska du ansvara för. Ha goda kunskaper i vad arbetsmiljöplanen ska innehålla, och hur man kan genomföra anpassningar och revideringar. Du ska också ha kontroll på vilka som finns på byggplatsen och att alla på byggplatsen följer arbetsmiljöplanen och sitt eget arbetsmiljöansvar.

Kursprogram Bas U
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Bygg och anläggning
• Arbetsmiljöansvar och straffansvar
• Byggprocessen och anpassning av arbetsmiljöplanen
• Organisera byggarbetsplatsen
• Samordning av entreprenörer och personal på byggarbetsplatsen
• Riskbedömning och säkerhetsåtgärder
• Kontroller på byggarbetsplatsen och tillämpningen av AMP och andra regler
• Förstå bygghandlingar, beredning och riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
• Organisera och samordna insamling av specificerad slutdokumentation
• Kunskap om vilka arbeten som kräver särskild utbildning och kompetens
• Kunskap om vilka arbeten som kräver medicinska kontroller och undersökningar
• Kunskap om vilka regler som gäller och hur du hittar dessa regler
• Samordning av Arbetsmiljöverkets regler och tillämpningen av entreprenadregler
enligt AB 04 och ABT 06
• Övningsexempel i byggprocessen och utförande med fallbeskrivningar
• Revision och anpassning av arbetsmiljöplan
• Kursen avslutas prov som styrker din kompetens som BAS-U
• Efter kursen mailas dokument med mallar, riskbedömningar, checklistor mm.

 

Utbildningsmaterial och övningsexempel för Bas-U

Som utbildningsmaterial används Arbetsmiljöregler för Bygg och anläggning som huvudbok som omfattar:

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
 • Organisation
 • Maskiner och redskap
 • Farliga ämnen
 • Övriga risker, skydd
 • Byggnads och anläggningsarbete AFS 1993:3
 • Sanktionskollen om regler för sanktionsavgifter
 • Arbetsmiljöverkets ärendehantering
 • Anmälan allvarlig olycka eller tillbud
 • Utredning av olycksfall och tillbud

Dessutom används övningsmaterial för riskbedömning, checklistor och arbetsmiljöplaner

 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
 • Byggherrens ansvar
 • Samordning av projekteringen
 • Drift och framtida brukande
 • Byggherre- och projekteringsansvar
 • Löpande arbetsuppgifter för Bas-U
 • Övningsexempel för byggarbetsmiljösamordning
 • Revidering och anpassning av arbetsmiljöplan
 • Exempel på elektronisk personalliggare

Efter kursen mailas elektroniska dokument ut till dig, mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-U.