KIKA, Grå, Grön och Gul (Krananvändare i Kärntekniska Anläggningar).

,

Krananvändare i Kärntekniska Anläggningar

KIKA Grå utbildning. Grundutbildning.

Kursen ger kunskap om olika lagar, föreskrifter och standarder som reglerar lyft. Kursen ger insikt i arbetsuppgifter och olika funktioner i lyftarbete.

Kursen ingår som grund i den Gröna utbildningen. Du som behöver denna utbildning kan vara med under förmiddagen på den Gröna utbildningen.

Grå utbildning kan användas av arbetsledande personal.

kursen är enbart teoretisk och på cirka 4 timmar.

Prata gärna med Magnus Olsson på tel. 0730-630 350, eller växel 020-45 44 00.

Maskin som är både lift och truck

, ,

Crown Order Picker -WAV Series, och motsvarande maskiner av andra fabrikat, kan vara att betrakta både som en mobil arbetsplattform och som en truck, oavsett vad som står på besiktningsskylten.

Crown Order Picker -WAV Series är lättmanövrerade och populära maskiner, som är mångsidiga genom att de passar för flera olika arbetsuppgifter. De kan användas för att lyfta och sänka varor som ska plockas i och ur lagerhyllor eller motsvarande. De kan också användas för att lyfta upp en person för exempelvis lampbyte eller upphängning av skyltar.

Det är det aktuella användningsområdet av maskinen som avgör vilken utbildning som är nödvändig för operatören, och vad arbetsgivaren kan basera utfärdande av skriftligt tillstånd på.

Om maskinen används för plockning i lager så är det en truckutbildning som behövs, behörighet B4 enligt TLP10. Om den används för att lyfta upp en person för att utföra ett arbete från korgen, så är det en liftutbildning som behövs, minimum behörighet 3A enligt Liftläroplanen, LLP. Både truck-och liftutbildning är nödvändig om båda arbetsuppgifterna ska utföras.
Blir du som LUR-auktoriserad utbildare ombedd att utbilda personer som ska arbeta med dessa maskiner, avgör du i samråd med din kund vilken eller vilka utbildningar ni ska välja beroende på vilka arbetsuppgifter operatören ska utföra.

SS-EN 280:2013+A1:2015 – Mobila arbetsplattformar – Dimensionering – Stabilitetskriterier – Utförande – Säkerhet – Kontroll och provning, som nu finns publicerad på svenska;

1. Omfattning
1.1. Denna Europastandard anger tekniska säkerhetskrav och åtgärder för alla typer och storlekar av mobilplattformar (se 3.1) avsedda att förflytta personer till arbetsläge där de utför arbete från arbetsplattformen och med syftet att personer stiger på och av arbetsplattformen endast vid bestämda tillträdeslägen på marknivå eller på chassit.

 

SS-EN ISO 3691–3:2017 – Industritruckar – Säkerhetskrav och provning – Del 3: Tilläggskrav för truckar försedda med förarplattform som kan lyftas och truckar särskilt avsedda för körning med upplyft last (ISO 3691–3:2016)

1. Scope
This part of ISO 3691 gives safety requirements and the means for their verification, additional to those of ISO 3691–1, for industrial trucks with a vertical, non-tilting mast:
a) those trucks having an elevating operator position, and order picking trucks,
as defined in ISO 5053–1, where the elevating operator position and the load-handling device lifts to a height of more than 1 200 mm above ground level;
b) …
Stycket ovan fritt översatt till svenska:

1. Omfattning
Denna del av ISO 3691 anger säkerhetskrav och metoder för deras verifikation, förutom de enligt ISO 3691–1, för industritruckar med en vertikal, icke-lutande mast:

a) de industritruckar som har en höj-och sänkbar förarposition, och
orderplocktruckar, enligt definitionen i ISO 5053–1, där den höj-och sänkbara förarpositionen och lasthanteringsanordningen lyfter till en höjd av mer än 1 200 mm över marknivå;

 

Källa:/ Liftutbildningsrådet

Arbete på väg: NIVÅ 1 (länk till kursen) på Trafikverket

,

För Er som går eller har gått Arbete på väg så måste Ni läsa om delkurs 1 efter 15 månader, här på Trafikverkets hemsida så finns en interaktiv video som låter Er läsa om delkurs 1. Kom ihåg att Signera, kopiera och arkivera intyget hos Din arbetsgivare.

Den ger grundkompetens för de objekt som är upphandlade enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv). Utbildningen är gratis och tillgänglig dygnets alla timmar. När du genomfört utbildningen avslutas detta med ett sluttest. Utbildningen tar cirka 80 minuter att göra.

Vem vänder sig utbildning till?

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis; trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever.

Varför ska jag göra utbildningen?

Utbildningens syfte är att du ska känna till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstå riskerna med vägen som arbetsplats. Utbildningen tar även upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. Tillsammans ska vi skapa säkrare arbetsplatser.

Till dig som är arbetsgivare

Utbildningen är en grundutbildning och kan vara tillräcklig för enklare arbeten på en redan etablerad vägarbetsplats med skyddsanordningar enligt Apv krav. Att etablera och eller avveckla en vägarbetsplats med utbildningen som enda kompetens är enligt Trafikverket inte tillräckligt. Det är dock alltid arbetsgivaren har det slutliga och formella ansvaret allt i enlighet med Arbetsmiljölagen.

Du som arbetsgivare bör alltid informera om eventuella interna regler, policys och lokala bestämmelser på varje arbetsplats.

Du som arbetsgivare ska säkerställa att din personal har den kompetens som krävs och du ska även intyga detta.
Signera, kopiera och arkivera intyget. Det är en del av dokumentation som kan efterfrågas av till exempel kontrollanter och Arbetsmiljöverket.

Utbildningen kan genomföras i grupp men arbetsgivaren ska intyga att varje person har den kompetens som krävs.

Arbete på väg – grund (öppnas i nytt fönster)

Mobila arbetsplattformar – repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning och återexamination ska genomföras minst var femte år. På utbildningsbevisen finns en giltighetstid på fem år.

Kunskap måste hållas levande – därför är det nödvändigt att liftanvändare efter grundutbildningen kontinuerligt kompetensutvecklas och repetitionsutbildas. Mycket kan åstadkommas enbart genom att hålla en diskussion om risker och säkerhet levande på arbetsplatsen. Men för att säkerställa att kunskaperna är aktuella måste repetitionsutbildning planeras i lämpliga intervaller och dokumenteras.

Förkunskaper

De som anmäler sig till en repetitionsutbildning ska kunna uppvisa ett utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning enligt LLP. Det är också avgörande vilken praktisk erfarenhet varje person har av liftar i sitt dagliga arbete. Repetitionsutbildningen är anpassad för dem som regelbundet arbetar med liftar. De som inte har så stor vana av att använda liftar bör istället genomgå en förnyad grundutbildning.

Innehåll i repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning handlar främst om uppfräschning av tidigare kunskaper, genomgång av nyheter inom området, genomgång av vanliga olycksscenarier inklusive diskussion.

Repetitionsutbildningen utgår liksom grundutbildningen från Liftläroplanen, LLP. Vid repetitionen kan utbildaren utelämna eller endast översiktligt beröra de avsnitt i LLP som ska vara kända från grundutbildningen och från praktisk erfarenhet av arbete med liftar. Vid repetitionen fördjupar sig utbildaren i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.

Repetitionsutbildningens omfattning ska anpassas efter elevernas kunskaper och erfarenhet. En riktlinje är att repetitionsutbildningens omfattning i tid bör vara fyra timmar, vid ett kurstillfälle med 10-15 elever och en instruktör.

Nya prov var femte år

Repetitionsutbildningen avslutas med en återexamination, vilket innebär ett teoretiskt prov och ett praktisk prov. Det teoretiska provet innehåller ett urval av frågor från alla teorikapitel nr 1-7 i Liftläroplanen, LLP. Det praktiska provet innehåller en praktisk uppkörning bestående av de provningsmoment som specificeras i LLP Praktik kapitel 4 Praktiskt prov. Det praktiska provet ska genomföras med maskiner från de liftkategorier som utbildningen omfattar, för LLP-Basutbildning kan det exempelvis innebära både en saxlift med stödben och en självgående bomlift.

Femårig giltighetstid på utbildningsbevis

Auktoriserade liftutbildare ger ut utbildningsbevis med en giltighetstid på fem år. De personer som genomgår en repetitionsutbildning och genomför återexamination med godkänt resultat får ett nytt utbildningsbevis med giltighetstid fem år.

Regler för repetition och giltighetstid

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, anges kunskapskraven i allmänna ordalag (29 §). Vad detta innebär i praktiken beskrivs i kommentarerna till föreskriften. Här framgår bl. a. att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning för förare av mobila arbetsplattformar.

Liftutbildning enligt Liftläroplanen, LLP är baserad på svensk standard SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). I standarden är repetitionsutbildning och återexamination viktiga huvuddrag. Standarden kom i ny utgåva år 2013 och i den är kravet på repetitionsutbildning och återexamination var femte år ännu tydligare än i tidigare standardversion.

Källa: Liftutbildningsrådet

Arbete på väg: NIVÅ 3B (Vakt och lots vid vägarbeten)

Kursen är för dig som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. För att du skall få delta på denna kurs så måste du ha en giltig Arbete på väg nivå 1 och 2 eller säkerhet på väg.

Förhandskrav

Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:
•    Vilken utrustning en vakt ska använda
•    Vilka tecken som vakten får använda
•    Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
•    Vilka skyddsanordningar som man kan använda
•    Agerar på ett informativt och korrekt sätt
•    Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
•    Hur signalanläggning sköts
•    Tömningstider i förhållande till trafiken
•    Hur man planerar och utför dubbellotsning
•    Praktisk övning i vakt/Lots uppträdande

Kursbeskrivning

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Utbildningen kan anpassas efter specifika behov. 
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. 
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. 
Kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.

Kursinnehåll

 • Fördjupning om vägarbete
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassning av TA-planer
 • Trafikantens behov avseende framkomlighet, säkerhet och information

Kurslängd: 8 timmar.

Arbete på väg: NIVÅ 3A/ utmärkningsansvarig (skyltansvarig)

 

Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. 
Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. 
Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och 
byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande 
ska ha kompetens enligt nivå 3A. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Förhandskrav
Kompetens Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.

Kursmål
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

 • Utforma, Utmärka och Underhålla en säker vägarbetsplats.
 • Identifiera risker och hitta lösningar, för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna, veta vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen.
 • Upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA)

Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. 
Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett kunskapstest. 
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. 
Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Kursinnehåll
Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 3A i TRVK/TRVR Apv.

 • Fördjupning om vägarbeten
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av
 • Information till TC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras
 • SIK underlag för förberedande inför prov för SIK (Skandinavisk Infrastruktur kompetens)

Kurslängd:

2 dagars utbildning där man repeterar Arbete på väg nivå 1 och 2, (tidigare Säkerhet på väg) under första dagen, för att därefter fortsätta med Arbete på väg nivå 3 A.

Prata gärna med Magnus Olsson på tel. 0730-630 350 eller Jan Gunnar 0730-630 353.

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 1+2 kompletterad inför prov på SIK

Utbildning i Arbete på väg/Säkerhet på väg. Extra kompletterad inför prov för SIK (Skandinavisk Infrastruktur Kompetens).
Arbete på väg Nivå 1 o 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRV2011/44052A
Kompetens enligt nivå 1 i Trafikverkets TRV2011/44052A. Nivå 1 ingår i kursen.

Mål för utbildningen är att deltagaren ska:

 • Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
 • Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
 • Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig.
Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRV 2011/44052A ligger till grund. De krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg ligger som grund för utbildningen.

Kursen kan anpassas efter specifika behov. Utbildningen avslutas med ett prov. Kursen innehåller också utbildning som vakt. Efter godkänt prov erhåller deltagaren intyg.

Kursens giltighetstid är 5 år.

Kursinnehåll utgår från Trafikverkets beslut om kompetenskrav nivå 2 och vakt i TRV 2011/44052A.

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen
 • SIK underlag för förberedande inför prov för SIK (Skandinavisk Infrastruktur kompetens).

Kursinformation
Kursen är ett krav för alla som arbetar på och vid väg vid såväl statliga som kommunala och enskilda vägar. Det gäller förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon samt alla som på något sätt har ansvar för en vägarbetsplats. Kursen ger även förkunskaper för alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3.

Sedan mars 2016 ingår även delar från ADR 1.3 i denna utbildning. Skulle det vara så att Ni hamnar i nya upphandlingar med Trafikverket så kommer de kräva att ni måste genomföra ett prov för SIK Skandinavisk Infrastruktur kompetens. För att klara denna skrivning bör du komplettera upp dina kunskaper med bland annat delar av ADR 1.3.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper.

Kursens längd
1 dag

Intyg
Utfärdas efter genomfört test.

Prata gärna med Magnus Olsson på tel. 0730-630 350 eller Jan Gunnar på tel. 0730-630 353.

EBR Kabelförläggning enligt KJ 41

En kursdag som ger dig komplett kunskap i allt som har med elkabelförläggning att göra. Från teorin i konstruktionsboken KJ 41 till dess praktiska handbok KJ 41:1.

Den här kursen är viktigt för dig som distributionselektriker, beredare eller i en annan roll arbetar med elkabel för eldistribution. Vi går i detalj igenom publikationen KJ41, där alla normer och riktlinjer för kabelförläggning finns samlade.

När du lärt dig att fullt ut förstå och använda KJ41 och dess handbok KJ41:1, kommer du att planera och bereda den säkraste och mest kostnadseffektiva metoden och lösningen för ditt projekt.

Mål, syfte och målgrupp

På kursen får du kunskap om EBR:s konstruktionspublikation KJ41 som är en komplett handling i allt som rör kabelförläggning. Du lär dig att använda dess handbok KJ41:1.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med elkabel för eldistribution och som har stor nytta av att förstå kabelförläggning. Du kan vara beredare, projektörer, distributionselektriker och gräventreprenörer.

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

ESA Industri & Installation

Du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Innehåll

 • Elsäkerhetsorganisationen
 • Planering av arbete
 • Riskhantering
 • Skriftlig bevisväxling
 • Skötsel och underhåll

Arbetsmetoder
Som kurslitteratur används ESA – Industri & Installation som framtagits i ett samarbete mellan EIO, FIE och Svensk Energi.
Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Vem gör vad i elsäkerhetsarbetet?
Det är väsentligt att alla som är berörda av elarbete vet vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet. ESA är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och som även klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-14. I ESA – Industri & Installation är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder på större arbetsplatser.

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA – Industri & Installation tillämpas.

Förkunskaper
Erfarenhet av elanläggningar.

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

ESA 14 Fackkunnig

Asbestutbildning

Vi har även Asbestutbildning.

Kolla gärna av med oss om vilka nivåer Ni behöver ha på Er utbildning.

Glöm inte titta i AFS 2006:01 § 49. Där det berättas om kraven på Er personal.

Ring gärna 020-45 44 00

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U

Från den 1 januari 2009 gäller krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare Bas-P för planering och projektering och Bas-U för utförandet av bygg och anläggningsarbetet.
De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.

Kursens mål
Som BAS-U, få kunskap om de arbetsmiljöregler som byggarbetsmiljösamordnare för utförandet ska du ansvara för. Ha goda kunskaper i vad arbetsmiljöplanen ska innehålla, och hur man kan genomföra anpassningar och revideringar. Du ska också ha kontroll på vilka som finns på byggplatsen och att alla på byggplatsen följer arbetsmiljöplanen och sitt eget arbetsmiljöansvar.

Kursprogram Bas U
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Bygg och anläggning
• Arbetsmiljöansvar och straffansvar
• Byggprocessen och anpassning av arbetsmiljöplanen
• Organisera byggarbetsplatsen
• Samordning av entreprenörer och personal på byggarbetsplatsen
• Riskbedömning och säkerhetsåtgärder
• Kontroller på byggarbetsplatsen och tillämpningen av AMP och andra regler
• Förstå bygghandlingar, beredning och riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
• Organisera och samordna insamling av specificerad slutdokumentation
• Kunskap om vilka arbeten som kräver särskild utbildning och kompetens
• Kunskap om vilka arbeten som kräver medicinska kontroller och undersökningar
• Kunskap om vilka regler som gäller och hur du hittar dessa regler
• Samordning av Arbetsmiljöverkets regler och tillämpningen av entreprenadregler
enligt AB 04 och ABT 06
• Övningsexempel i byggprocessen och utförande med fallbeskrivningar
• Revision och anpassning av arbetsmiljöplan
• Kursen avslutas prov som styrker din kompetens som BAS-U
• Efter kursen mailas dokument med mallar, riskbedömningar, checklistor mm.

 

Utbildningsmaterial och övningsexempel för Bas-U

Som utbildningsmaterial används Arbetsmiljöregler för Bygg och anläggning som huvudbok som omfattar:

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
 • Organisation
 • Maskiner och redskap
 • Farliga ämnen
 • Övriga risker, skydd
 • Byggnads och anläggningsarbete AFS 1993:3
 • Sanktionskollen om regler för sanktionsavgifter
 • Arbetsmiljöverkets ärendehantering
 • Anmälan allvarlig olycka eller tillbud
 • Utredning av olycksfall och tillbud

Dessutom används övningsmaterial för riskbedömning, checklistor och arbetsmiljöplaner

 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
 • Byggherrens ansvar
 • Samordning av projekteringen
 • Drift och framtida brukande
 • Byggherre- och projekteringsansvar
 • Löpande arbetsuppgifter för Bas-U
 • Övningsexempel för byggarbetsmiljösamordning
 • Revidering och anpassning av arbetsmiljöplan
 • Exempel på elektronisk personalliggare

Efter kursen mailas elektroniska dokument ut till dig, mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-U.

Härdplaster

Kurs för dig som arbetar med härdplaster

Utbildning i risker, skyddsåtgärder och handhavande av härdplaster. Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som kan sättas in för att förhindra eventuella hälsorisker.

Omfattning: 4 timmar

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregler
 • Grundläggande kunskaper om riskerna med de ämnen som används
 • Vad händer vid bearbetning och ev termisk nedbrytning
 • Riskerna med härdplastkomponenter.
 • Riskbedömning och utformning av instruktioner
 • Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga för ett säkert arbete
 • Val och användning av skyddsutrustning
 • Anpassning av arbetsplatsen
 • Åtgärd vid olyckshändelse

 

Målgrupp

Utbildningen är för alla som arbetar med så kallade härdplaster, till exempel amino- eller fenoplaster, härdande limmer, lacker eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan, epoxi, akrylater, cyanoakrylater, pulverlack som innehåller TGIC. Eller utför arbeten där polyuretanhaltigt material (skumplast, polyuretanlack, polyuretanlim med mera) kan upphettas så mycket att det bildas isocyanater

 

Krav på utbildning
Utbildning krävs om man arbetar med eller leder arbete där man använder

 1. metakrylater eller akrylater som är märkta med H317 eller H334.
 2. kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

OBS! Om den som arbetar med eller leder arbetet inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

 

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

BAM Bättre Arbetsmiljö

Bättre Arbetsmiljö

Deltagarna får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras

Utbildningens mål

Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna utföra arbetsmiljöarbete på företaget

Innehåll

 • Arbetsmiljölagens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad
 • Föreskrifternas betydelse
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM, AFS 2001:1
 • Handlingsplan
 • Fördjupning av arbetsmiljöansvaret
 • Organisering av arbetsmiljöarbetet, SAM
 • Vårt förebyggande arbete, tillbudsrapportering, olycksrapportering, skador m m
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Chefer och ledare, fördelning av uppgifter
 • Medarbetaransvar
 • Skyddsorganisationen, skyddsombud och skyddskommittéarbetet
 • Samordningsansvar Föreläsningar som varvas med den praktiska arbetsmiljön på Ert företag och där tillämpningen av utbildningen anpassas med fallbeskrivningar och efter de krav och möjligheter som finns på Ert bolag.

Utbildningsmetod
Psykosociala arbetsmiljön

Bas-P och Bas-U

Passar alla som kommer sitta på 2 stolar som byggarbetsmiljösamordnare. Där man är med både i planeringen och utförande.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning, som ska verka som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

AFS 1999:03 ”Byggnads och anläggningsarbete”

AFS 2008:16 § 6 Personer som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning.

Dokumentation – Utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.

Ur Kursinnehållet

 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Olycks- och ohälsostatistik
 • Arbetsmiljöplaner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för riskbedömningar
 • Ansvar och uppgifter för byggherren
 • Ansvar och uppgifter för BAS–P
 • Ansvar och uppgifter för BAS–U
 • Uppdragstagare enligt AML kap 3 §7c
 • AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete
 • Belastningsergonomi
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Stegar och arbetsbockar

De kurser som idag finns på nätet är grundläggande och ger en bra start för att kunna jobba som byggarbetsmiljösamordnare.

Har du jobbat som byggarbetsmiljösamordnare under en tid och vill uppdatera dig med alla nyheter inom Bas-P och Bas-U så hjälper vi gärna till med att höja kompetensen. Kontakta oss så hjälper vi till och skräddarsyr kursen speciellt för Er och Era behov.

Kontakta oss på 020-45 44 00 eller sök och boka direkt.

Motivera Utbildning AB

SIK Kompetenskrav Vinterväghållning

,

Personal som styr och leder vinterväghållning ska ha kompetens för uppgiften.
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan ”Styra och leda vinterväghållning”.
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan.

Certifieringen gäller i 6 år.

Kunna planera och omdisponera resurser för vinterväghållning 

 • Grunder för ruttplanering, arbetsmetoder, kapaciteter och krav.
 • Resurssättning av ruttplan och principer för omdisponering vid trafikstopp eller maskinhaverier.

Kunna värdera, bedöma, omsätta och tillämpa information om väder och vägförhållanden

Väderprognoser

 • Grundläggande meterologi, temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter samt dess betydelse för vinterväghållning m.h.t.beslut om  åtgärd.
 • Användbara väderprognoser, allmänna och av Trafikverket levererade specialprognoser via VViS.
 • Väderprognosernas innehåll och prognososäkerhet.
 • Typiska vädersituationer som ger höga olycksrisker eller framkomlighetsproblem.

Vägväderinformationssystemet, VViS

 • Väderparametrars betydelse för vinterväghållning m.h.t. beslut om åtgärd.
 • Presentation från VViS av parametrar som vägförhållanden, vägytetemperatur,
  lufttemperatur, daggpunktstemperatur, dagg – och frostutfällning, nederbörd, vind och kamerabilder.

Övrig information om vägförhållanden

 • Övriga källor för information om vägförhållanden.
 • Väglagets betydelse med hänsyn till och beslut av åtgärd.
 • Kritiska sträckor för vinterväghållning, problemställning, behov av särskild övervakning.
 • Speciella trafikförhållanden med betydelse för vinterväghållningen, pendlingstrafik,  industrier, resdagar, arrangemang, mm

Kunna metoders lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden, samt kunna omsätta detta till beslut om metodval och tidpunkt för åtgärd

Åtgärd och tidpunkt för igångsättning

 • Tillgängliga metoder, utrustning samt material för snöröjning och halkbekämpning.
 • Effekt av olika metoder, utrustningar och material under varierande förhållanden.

Känna till bästa metoder, utrustningar och materia vid speciella förhållanden som:

 • Saltning vid låga temperaturer
 • Underkylt regn
 • Kraftig rimfrostutfällning
 • Framkomlighet i backar för tunga fordon
 • Halka efter snöröjning vid 0 grader
 • Lätt snöfall vid låga temperaturer och saltfuktig vägyta.

Kunna planera, styra, leda och instruera genomförandet av övriga vinterarbeten
Exempelvis; Bortforsling av snö, vallavskärning, snödikning, trumtining, snöstör, sikt i
korsning, tjällyftningar.

 • Arbetenas syfte och effekter
 • Relevanta/aktuella metoder, utrustningar och materia