HLR, Hjärt- lungräddning med Hjärtstartare

​Passa på nu har vi en extremt duktig utbildare, på detta område som normalt arbetar som ambulanssjuksköterska.

Vi har fått många positiva reaktioner från våra kunder.

Denna kurs är den grundläggande utbildningen gällande hjärt- och lungräddning och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar. På våra kurser följer vi HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp.

​KURS

Tid: Kursen tar cirka 4 timmar
Maximalt antal deltagare per HLR kurs: 10 deltagare.

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:​

 • Utföra andningskontroll

 • Medvetslöshet

 • Larma 112

 • Utföra Hjärt- Lungräddning med bröstkompressioner och inblåsning

 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren

 • Starta och ansluta hjärtstartaren

 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren

 • Hur man ska agera vid luftvägsstopp

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Efter utförd utbildning erhålls certifikat.

Ring gärna och prata med Jan på tel. 0730-630 353 eller Magnus på 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete

En grundlig genomgång av processbilden, och en vägledning till samtliga paragrafer finns i vårt material ”Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö”. Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Arbetsmiljöverket har delat in vägledningen i två delar

 • Introduktion med överblick och sammanhang
 • Vägledning med råd och rekommendationer

Vi kan se processen som en cirkel till ständig förbättring av Arbetsmiljön.

Utbildning finns hos oss om Ni vill veta mer om hur Ni går vidare i Er process mot en säkrare Arbetsmiljö.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Magnus 0730-630 350, Janne 0730-630 353 eller växel 020-45 44 00

Motivera Utbildning AB

Psykosocial arbetsmiljö, krav utbildning från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2015:4.

Den organisatoriska och sociala Arbetsmiljön (OSA) går vi igenom och ger Er grundläggande kunskaper för Era framtida arbetsuppgifter. Här finns bland annat Balanspolicy, jämställdhetspolicy, svåra samtal, kriser och konflikthantering, bemötande, mobbing, kränkande särbehandling, motivation, drivkrafter, arbetsglädje samt mycket mer.

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Inspirerande och praktisk utbildning, som ger dig mervärde för ditt framtida liv.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet, Ledarskapsutbildning

 

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Pålitlighet, trovärdig, skamtålig, (våga fråga), öppenhet, tydlighet, kommunikation, lyhördhet, aktivt lyssna på dina medarbetare, motivera, svåra samtal, själv empati, anknytnings teorier m.m.

 

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

SAM i praktiken (SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Uppföljning, ansvarfördelning, kontroller, policy dokument, fysisk, social, organisatorisk, ständig förbättring psykosocial arbetsmiljö samt mycket mer.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Vi har även Asbestutbildning.

Kolla gärna av med oss om vilka nivåer Ni behöver ha på Er utbildning.

Glöm inte titta i AFS 2006:01 § 49. Där det berättas om kraven på Er personal.

Ring gärna 020-45 44 00

Kurs för dig som arbetar med härdplaster

Utbildning i risker, skyddsåtgärder och handhavande av härdplaster. Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som kan sättas in för att förhindra eventuella hälsorisker.

Omfattning: 4 timmar

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregler
 • Grundläggande kunskaper om riskerna med de ämnen som används
 • Vad händer vid bearbetning och ev termisk nedbrytning
 • Riskerna med härdplastkomponenter.
 • Riskbedömning och utformning av instruktioner
 • Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga för ett säkert arbete
 • Val och användning av skyddsutrustning
 • Anpassning av arbetsplatsen
 • Åtgärd vid olyckshändelse

 

Målgrupp

Utbildningen är för alla som arbetar med så kallade härdplaster, till exempel amino- eller fenoplaster, härdande limmer, lacker eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan, epoxi, akrylater, cyanoakrylater, pulverlack som innehåller TGIC. Eller utför arbeten där polyuretanhaltigt material (skumplast, polyuretanlack, polyuretanlim med mera) kan upphettas så mycket att det bildas isocyanater

 

Krav på utbildning
Utbildning krävs om man arbetar med eller leder arbete där man använder

 1. metakrylater eller akrylater som är märkta med H317 eller H334.
 2. kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

OBS! Om den som arbetar med eller leder arbetet inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

 

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

Bättre Arbetsmiljö

Deltagarna får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras

Utbildningens mål

Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna utföra arbetsmiljöarbete på företaget

Innehåll

 • Arbetsmiljölagens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad
 • Föreskrifternas betydelse
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM, AFS 2001:1
 • Handlingsplan
 • Fördjupning av arbetsmiljöansvaret
 • Organisering av arbetsmiljöarbetet, SAM
 • Vårt förebyggande arbete, tillbudsrapportering, olycksrapportering, skador m m
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Chefer och ledare, fördelning av uppgifter
 • Medarbetaransvar
 • Skyddsorganisationen, skyddsombud och skyddskommittéarbetet
 • Samordningsansvar Föreläsningar som varvas med den praktiska arbetsmiljön på Ert företag och där tillämpningen av utbildningen anpassas med fallbeskrivningar och efter de krav och möjligheter som finns på Ert bolag.

Utbildningsmetod
Psykosociala arbetsmiljön

Passar alla som kommer sitta på 2 stolar som byggarbetsmiljösamordnare. Där man är med både i planeringen och utförande.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning, som ska verka som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

AFS 1999:03 ”Byggnads och anläggningsarbete”

AFS 2008:16 § 6 Personer som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning.

Dokumentation – Utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.

Ur Kursinnehållet

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
 • Arbetsmiljöplaner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för riskbedömningar
 • Ansvar och uppgifter för byggherren
 • Ansvar och uppgifter för BAS–P
 • Ansvar och uppgifter för BAS–U
 • Uppdragstagare enligt AML kap 3 §7c
 • AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete
 • Belastningsergonomi
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Stegar och arbetsbockar

De kurser som idag finns på nätet är grundläggande och ger en bra start för att kunna jobba som byggarbetsmiljösamordnare.

Efter genomfört utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg. Du kommer även få tillgång de dokument som du kan behöva som BAS-P o U.

Har du jobbat som byggarbetsmiljösamordnare under en tid och vill uppdatera dig med alla nyheter inom Bas-P och Bas-U så hjälper vi gärna till med att höja kompetensen. Kontakta oss så hjälper vi till och skräddarsyr kursen speciellt för Er och Era behov.

Kontakta oss på 020-45 44 00 eller sök och boka direkt.

Motivera Utbildning AB

Säkerhetskultur

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera Arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Riskbedömning och kemiska hälsorisker

 

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Riskbedömning bygg och anläggning

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Påbyggnad LOU att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag 1 dag

Den här kursen är en påbyggnad på grundkursen och lär ut grunderna i hur man utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag

Mål

För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav och i övrigt kunna samverka när andra gör det

Kursinnehåll

*Förfrågningsunderlagets uppbyggnad och struktur

*Metoder och system vid kravställning

*System som visar att kraven uppfylls

*Hur väljer jag rätt leverantör

*Hur minskar man risken att begå misstag

*Vilken modell är bäst och ger högst kvalitet

*Vilket är mest ekonomiskt fördelaktigt

*Övningar på de vanligaste utvärderingsmodeller

 

Vid intresse kontakta oss på 020-45 44 00

Bas P och Bas U

Här är kursen för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare, där du som byggarbetsmiljösamordnare är både i planerings och utförande skedet av arbetet. Lagkrav  enligt AFS 2014:26 att man skall ha behörighet och utbildningsbevis. Varje byggarbetsplats kräver en behörig byggarbetsmiljösamordnare – BAS.

Utbildningsbevisen är personliga och obligatoriska för Er som utför arbete uppdrag inom bygg, anläggning, service, reparation, renoverings och underhållsarbeten. För att du skall ha nytta av denna utbildning krävs, att du har en del förkunskaper inom Arbetsmiljölagen. Saknar Ni förkunskaper kan vi hjälpa Er även med dessa.

Bas P är för dig som jobbar som byggarbetsmiljösamordnare i planeringsskedet, projektering, samordning, särskilda risker, arbetsmiljöplan.

Bas U är för dig som arbetar med utförandet, arbetsmiljöplan, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips.

I denna kurs ingår behörighet för både BAS-P och BAS-U

Detta betyder att du blir godkänd för båda delarna under 1 dags utbildning, om man vill så kan vi naturligtvis renodla kursen så om ni är en grupp som arbetar exempelvis enbart med planering så håller vi enbart en Bas P utbildning för Er, det är bara att ringa vi ordnar det.

Titta gärna i vårt kurs utbud vi kommer vara i Visby, Mönsterås, Malmö, Kristianstad, Halmstad, Växjö, Göteborg, Skövde, Tumba, Linköping,
Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping.

Är Ni några som behöver utbildningen på någon annan ort, tveka inte, hör av Er vi kommer.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Byggherren skall utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering bas-p. För att kunna gå den bas-p utbildningen krävs förkunskaper i arbetsmiljölagen.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 6 §.
1. Byggherre skall upprätta arbetsmiljöplan för planering, projektering och utförande vid bygg och anläggningsarbete.

2. Utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare ( Bas P) för planering och projektering och byggarbetsmiljösamordnare ( Bas U) för utförandet av byggprojekt.
Bas P och Bas U kan vara samma person.

Kursinnehåll i BAS-P:

Bakgrund till förändringar

Regelverk i korthet

Vad går gränsen mellan drift/underhåll och bygg- och anläggningsarbete
Roller i bygg och anläggningsprocessen
Förändringar
Byggherrens ansvar
Arbetsmiljöverkets krav för att utse BAS-P internt eller externt
Arbetsmiljöverkets krav för att utse BAS-U internt eller externt
När kan uppdragstagaren utses och vilka konsekvenser blir det för byggherren.
Ansvarsfrågan vid olika scenarier.

Gå din BAS-P eller BAS-U utbildning via oss. Vi har även kombinationsutbildningen där du kan gå BAS-P och BAS-U under en och samma dag.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Nu har vi utbildningar på 4 nivåer inom lagen om offentlig upphandling. Vi har på grundläggande nivå för att du skall få en förståelse om lagen.

Nästa nivå är för att kunna vässa till dig ytterligare när det gäller lagen och börja arbeta med lagen.

Nivå 3 är för dig som redan idag arbetar med offentliga upphandlingar. Sen har vi utbildning på offentlig upphandling, på riktigt proffs nivå för dig som verkligen behöver spets kompetens.

Ring gärna och prata om offentlig upphandling.

 

 

Byggherren ska alltid utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan, till exempel projektör, till BAS-P.

BAS-P ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Bevis på genomgången utbildning ska kunna styrkas. Det är viktigt att erfarenhet och kompetens motsvarar omfattningen på det projekt som ska samordnas.

BAS-P övertar inte arbetsgivares arbetsmiljöansvar.

Uppgifter för BAS-P hämtade ur lag och föreskrift

BAS-P ska:

 • Delta i planeringen och ledningen av projekteringen.
 • Samordna arbetet så att alla medverkande tar hänsyn till varandras planer.
 • Upprätta eller låta upprätta arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras.
 • Se till att anpassningar och uppdateringar genomförs av förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och annan dokumentation.
 • Samordna tidsplanerna för olika delar av entreprenaden så att risk för ohälsa och olycksfall undviks.
 • På lämpligt sätt överlämna dokumentation och information till Byggarbetsmiljösamordnare för genomförandet (BAS-U).

Hjälpverktyg för BAS-P

För att underlätta arbetet som BAS-P har en arbetsgrupp skapat ett hjälpverktyg att använda som stöd vid samordningen. Medverkande i gruppen har varit representanter från Trafikverket, Vectura, Faveo, ÅF, Peab, NCC, Svevia, Skanska och Arbetsmiljöverket.

Verktyget är en bruttolista med frågor som förhoppningsvis ska hållas levande av användarna. Följ länken för att öppna/Ladda ner Excel-filen BAS-P Hjälpverktyg.

Arbetsmiljölagen grundutbildning.

Här får du en grundläggande information om arbetsmiljölagen vi kommer under dagen gå igenom följande.

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöförordningen

Lagens syfte

Tillämpningsområde

arbetsmiljö, Fysisk, Psykisk miljö, metod för kontroll.

Arbetsgivarens ansvar
systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetstagarens ansvar
Gemensamt arbetsställe
Bygg- eller anläggningsarbete

Ansvar
Minderåriga
Samverkan
Påföljder
Föreskrifter
Delegering och delegeringsordning
Rapportering arbetsskador, tillbud, statistik skador, dödsfall, utredning.
Farligt beteende
Dokumentation, Riskbedömning, Handlingsplaner, instruktioner,

Motivera Utbildning AB
020-45 44 00