Från den 1 januari 2009 gäller krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare Bas-P för planering och projektering och Bas-U för utförandet av bygg och anläggningsarbetet.
De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.

Kursens mål
Som BAS-U, få kunskap om de arbetsmiljöregler som byggarbetsmiljösamordnare för utförandet ska du ansvara för. Ha goda kunskaper i vad arbetsmiljöplanen ska innehålla, och hur man kan genomföra anpassningar och revideringar. Du ska också ha kontroll på vilka som finns på byggplatsen och att alla på byggplatsen följer arbetsmiljöplanen och sitt eget arbetsmiljöansvar.

Kursprogram Bas U
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Bygg och anläggning
• Arbetsmiljöansvar och straffansvar
• Byggprocessen och anpassning av arbetsmiljöplanen
• Organisera byggarbetsplatsen
• Samordning av entreprenörer och personal på byggarbetsplatsen
• Riskbedömning och säkerhetsåtgärder
• Kontroller på byggarbetsplatsen och tillämpningen av AMP och andra regler
• Förstå bygghandlingar, beredning och riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
• Organisera och samordna insamling av specificerad slutdokumentation
• Kunskap om vilka arbeten som kräver särskild utbildning och kompetens
• Kunskap om vilka arbeten som kräver medicinska kontroller och undersökningar
• Kunskap om vilka regler som gäller och hur du hittar dessa regler
• Samordning av Arbetsmiljöverkets regler och tillämpningen av entreprenadregler
enligt AB 04 och ABT 06
• Övningsexempel i byggprocessen och utförande med fallbeskrivningar
• Revision och anpassning av arbetsmiljöplan
• Kursen avslutas prov som styrker din kompetens som BAS-U
• Efter kursen mailas dokument med mallar, riskbedömningar, checklistor mm.

 

Utbildningsmaterial och övningsexempel för Bas-U

Som utbildningsmaterial används Arbetsmiljöregler för Bygg och anläggning som huvudbok som omfattar:

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
 • Organisation
 • Maskiner och redskap
 • Farliga ämnen
 • Övriga risker, skydd
 • Byggnads och anläggningsarbete AFS 1993:3
 • Sanktionskollen om regler för sanktionsavgifter
 • Arbetsmiljöverkets ärendehantering
 • Anmälan allvarlig olycka eller tillbud
 • Utredning av olycksfall och tillbud

Dessutom används övningsmaterial för riskbedömning, checklistor och arbetsmiljöplaner

 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
 • Byggherrens ansvar
 • Samordning av projekteringen
 • Drift och framtida brukande
 • Byggherre- och projekteringsansvar
 • Löpande arbetsuppgifter för Bas-U
 • Övningsexempel för byggarbetsmiljösamordning
 • Revidering och anpassning av arbetsmiljöplan
 • Exempel på elektronisk personalliggare

Efter kursen mailas elektroniska dokument ut till dig, mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-U.

Passar alla som kommer sitta på 2 stolar som byggarbetsmiljösamordnare. Där man är med både i planeringen och utförande.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning, som ska verka som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

AFS 1999:03 ”Byggnads och anläggningsarbete”

AFS 2008:16 § 6 Personer som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning.

Dokumentation – Utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.

Ur Kursinnehållet

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
 • Arbetsmiljöplaner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för riskbedömningar
 • Ansvar och uppgifter för byggherren
 • Ansvar och uppgifter för BAS–P
 • Ansvar och uppgifter för BAS–U
 • Uppdragstagare enligt AML kap 3 §7c
 • AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete
 • Belastningsergonomi
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Stegar och arbetsbockar

De kurser som idag finns på nätet är grundläggande och ger en bra start för att kunna jobba som byggarbetsmiljösamordnare.

Efter genomfört utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg. Du kommer även få tillgång de dokument som du kan behöva som BAS-P o U.

Har du jobbat som byggarbetsmiljösamordnare under en tid och vill uppdatera dig med alla nyheter inom Bas-P och Bas-U så hjälper vi gärna till med att höja kompetensen. Kontakta oss så hjälper vi till och skräddarsyr kursen speciellt för Er och Era behov.

Kontakta oss på 020-45 44 00 eller sök och boka direkt.

Motivera Utbildning AB

Bas P och Bas U

Här är kursen för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare, där du som byggarbetsmiljösamordnare är både i planerings och utförande skedet av arbetet. Lagkrav  enligt AFS 2014:26 att man skall ha behörighet och utbildningsbevis. Varje byggarbetsplats kräver en behörig byggarbetsmiljösamordnare – BAS.

Utbildningsbevisen är personliga och obligatoriska för Er som utför arbete uppdrag inom bygg, anläggning, service, reparation, renoverings och underhållsarbeten. För att du skall ha nytta av denna utbildning krävs, att du har en del förkunskaper inom Arbetsmiljölagen. Saknar Ni förkunskaper kan vi hjälpa Er även med dessa.

Bas P är för dig som jobbar som byggarbetsmiljösamordnare i planeringsskedet, projektering, samordning, särskilda risker, arbetsmiljöplan.

Bas U är för dig som arbetar med utförandet, arbetsmiljöplan, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips.

I denna kurs ingår behörighet för både BAS-P och BAS-U

Detta betyder att du blir godkänd för båda delarna under 1 dags utbildning, om man vill så kan vi naturligtvis renodla kursen så om ni är en grupp som arbetar exempelvis enbart med planering så håller vi enbart en Bas P utbildning för Er, det är bara att ringa vi ordnar det.

Titta gärna i vårt kurs utbud vi kommer vara i Visby, Mönsterås, Malmö, Kristianstad, Halmstad, Växjö, Göteborg, Skövde, Tumba, Linköping,
Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping.

Är Ni några som behöver utbildningen på någon annan ort, tveka inte, hör av Er vi kommer.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Byggherren skall utse byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering bas-p. För att kunna gå den bas-p utbildningen krävs förkunskaper i arbetsmiljölagen.

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 6 §.
1. Byggherre skall upprätta arbetsmiljöplan för planering, projektering och utförande vid bygg och anläggningsarbete.

2. Utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare ( Bas P) för planering och projektering och byggarbetsmiljösamordnare ( Bas U) för utförandet av byggprojekt.
Bas P och Bas U kan vara samma person.

Kursinnehåll i BAS-P:

Bakgrund till förändringar

Regelverk i korthet

Vad går gränsen mellan drift/underhåll och bygg- och anläggningsarbete
Roller i bygg och anläggningsprocessen
Förändringar
Byggherrens ansvar
Arbetsmiljöverkets krav för att utse BAS-P internt eller externt
Arbetsmiljöverkets krav för att utse BAS-U internt eller externt
När kan uppdragstagaren utses och vilka konsekvenser blir det för byggherren.
Ansvarsfrågan vid olika scenarier.

Gå din BAS-P eller BAS-U utbildning via oss. Vi har även kombinationsutbildningen där du kan gå BAS-P och BAS-U under en och samma dag.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Byggherren ska alltid utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan, till exempel projektör, till BAS-P.

BAS-P ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Bevis på genomgången utbildning ska kunna styrkas. Det är viktigt att erfarenhet och kompetens motsvarar omfattningen på det projekt som ska samordnas.

BAS-P övertar inte arbetsgivares arbetsmiljöansvar.

Uppgifter för BAS-P hämtade ur lag och föreskrift

BAS-P ska:

 • Delta i planeringen och ledningen av projekteringen.
 • Samordna arbetet så att alla medverkande tar hänsyn till varandras planer.
 • Upprätta eller låta upprätta arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras.
 • Se till att anpassningar och uppdateringar genomförs av förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och annan dokumentation.
 • Samordna tidsplanerna för olika delar av entreprenaden så att risk för ohälsa och olycksfall undviks.
 • På lämpligt sätt överlämna dokumentation och information till Byggarbetsmiljösamordnare för genomförandet (BAS-U).

Hjälpverktyg för BAS-P

För att underlätta arbetet som BAS-P har en arbetsgrupp skapat ett hjälpverktyg att använda som stöd vid samordningen. Medverkande i gruppen har varit representanter från Trafikverket, Vectura, Faveo, ÅF, Peab, NCC, Svevia, Skanska och Arbetsmiljöverket.

Verktyget är en bruttolista med frågor som förhoppningsvis ska hållas levande av användarna. Följ länken för att öppna/Ladda ner Excel-filen BAS-P Hjälpverktyg.