YKB delkurs 5

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF..
Förebyggande av fysiska risker (2.0h)
Bakgrund
Allt arbete leder till att våra kroppar slits. Genom att vi sköter vår hälsa minskar riskerna för allvarliga skador med sjukskrivning som följd.

Mål
Kursdeltagaren skall vara medveten om de hälsorisker som finns och vad som i förebyggande syfte kan göras för att undvika skador och sjukdom avseende personlig livsstil, arbetsergonomi och skyddsutrustning i arbetet.

Innehåll
1. Övervikt, hjärta, blod, blodtryck, näringslära
2. Motion, träning och enkla övningar
3. Alkohol, mediciner och droger
4. Personlig skyddsutrustning
5. Rätt arbetsergonomi
 

Förarens och ekipagets uppträdande samt… (2.0h)
Bakgrund
Chauffören är ofta den på ett företag som har mest kontakt med kunderna. Fordonet med logotype syns både hos kunden och på vägarna. Förarens samt fordonets uppträdande och utseende är därför några av företagets viktigaste marknadsförare.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till sina roller i företaget. Detta inkluderar, förutom att förflytta gods, att genom gott uppträdande, både hos kund och i trafiken, bidra till en positiv bild av företaget. Viktigt, förutom fordonets framförande, är också dess utseende och funktionalitet
Innehåll
1. Förarens olika roller
2. Betydelsen av personlig framtoning, hygien mm
3. Fordonsunderhåll
4. Vikten av ruttplanering
Ledningssytem (2.0h)
Bakgrund
Olika ledningssystem används på företag för att säkerställa en hög kvalitet och kontinuitet i arbetet. Arbetet syftar till ständiga förbättringar och är för kunder och myndigheter en möjlighet att kontrollera leverantörers system för säkra leveranser, minskande miljöbelastning samt god arbetsmiljö.
Mål
Kursdeltagaren skall vara orienterad om syftet för de vanligast förekommande ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9000, 14 000 samt 18 000), deras uppbyggnad och innehåll. Eleven skall också reflektera över vad Ledningens Policy innebär för dem.
Innehåll
1. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
2. Begreppet ständiga förbättringar
3. Exempel på vision, mål och ledningens policy
 

Marknad/ekonomi… (2.0h)
Bakgrund
Konkurrens och kostnadsutvecklingen på bland annat petroliumprodukter sätter hård press på transportnäringen att ständigt hitta nya, mer ekonomiska, lösningar och alternativa transportsätt.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till olika transportsätt och deras för-/nackdelar. Kursdeltagaren skall känna till hur godstransportmarknaden är organiserad, vilka huvudaktörerna är, några grundläggande begrepp inom företagsekonomi samt kunna göra en enkel lönsamhetskalkyl.
Innehåll
1. Vägtransporter jämfört med andra transportsätt
2. Aktörer och intressenter på transportmarknaden
3. Specialiserade transporter
4. Enkel företagsekonomi, begreppsförklaringar
5. Lönsamhetskalkyl
YKB, Yrkesförarkompetensbevis, YKB utbildning
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350

YKB delkurs 4

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.
Riskerna i trafiken och olyckor (1.0h)
Bakgrund
Transportfordon är genom sin stora vikt ett riskmoment i trafiken. Godset är ofta tungt och chauffören är, förutom i trafiken, ständigt utsatt för olycksrisker i samband med lossning och lastning.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till de vanligaste olycksriskerna för chaufförer, vara orienterad om olycksstatistik samt känna till innebörden av Nollvisionen.

Innehåll
1. Arbetsrelaterade olyckor
2. Statistik över olyckor
3. Nollvisionen
4. Vanligaste skadorna
Kemiska ämnen (1.0h)
Bakgrund
Allt omkring oss, och även det som transporteras, är uppbyggt av kemiska ämnen med olika egenskaper. Dessa har ibland en benägenhet att reagera med varandra och när det sker så finns risk för värmeutveckling och att farliga ämnen bildas.

Mål
Kursdeltagaren skall vara orienterad om grundläggande kemiska begrepp och vad som sker vid en kemisk reaktion, hur den kan förebyggas samt hur man skyddar sig.
Innehåll
1. Grundläggande kemiska begrepp
2. Kemiska reaktioner, orsaker och konsekvenser
3. Förebyggande åtgärder
4. Skydds- och säkerhetsutrusning
Bedömning av, och agerande vid, olycks- och nödsituationer (6.0h)
Bakgrund
Ett snabbt och korrekt agerande i samband med nödsituationer räddar liv samt hindrar att situationen förvärras och att ytterligare skada uppstår.

Mål
Kursdeltagaren skall veta vilka åtgärder som vidtas i samband med en olycka:
– Hur man förhindrar att olyckan förvärras
– L – ABC (Larma, Andning, Blödning och Chock)
– Grundläggande brandkunskap
– Använda en brandsläckare
– I fördjupningen ingår även att kunna ge konstgjord andning och hjärtmassage

Innehåll
1. Uppträdande vid olycksplats
2. Varna, larma
3. Första hjälpen, ABC
4. Brandkunskap inklusive brandsläckning
5. Konstgjord andning och hjärtmassage
6. Praktisk övning på fingerad olycksplats
YKB, Yrkesförarkompetensbevis
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350

YKB delkurs 3

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.
Förhållanden och bestämmelser inom vägtrafiksektorn (4.0h)
Bakgrund
För att minska risken för överutnyttjande av chaufförer, med väsentligt ökad risk för olyckor genom trötthet, finns ett regelverk som styr arbets- och vilotider.
För att följa upp att regelverket följs är fordonen utrustade med färdskrivare.
Mål
Kursdeltagaren skall vara orienterad om bakgrund och innehåll i lagen om Yrkesförarkompetens (2007: 1157). Kursdeltagaren skall känna till regleringen i lagar, förordningar och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter beträffande kör- och vilotider. Kursdeltagaren skall känna till hur färdskrivare används och vilka påföljder som kan bli aktuella vid lagbrott.
Innehåll
1. Lagar och lagkrav
2. Lagen om yrkesförarkompetens
3. Kör- och vilotider
4. Färdskrivare, analog och digital
5. Påföljder vid lagbrott
6. Digital färdskrivare, funktion och användning
 

Bestämmelser för Godstransporter (2.0h)
Bakgrund
För att säkerställa en hög och säker nivå både vad avser trafiksäkerhet och kommersiella åtaganden, är transportbranschen reglerad genom lagar om tillstånd, avtal och dokumentation.

Mål

Kursdeltagaren skall kunna beskriva vad som krävs för att få trafiktillstånd och veta vilken som är ansvarig myndighet. Eleven skall känna till vad ett Tranportavtal är och vara orienterad om vad leveransbestämmelserna omfattar. Dessutom skall han/hon kunna redogöra för det huvudsakliga innehållet på Fraktsedeln.
Innehåll
1. Lagar och regler för att bedriva yrkesmässiga transporter, Trafiktillstånd
2. Transportavtal inkl. leveransbestämmelser
3. Gärnsöverskridande transporter
4. Aktuella dokument
Farligt Gods (2.0h)
Bakgrund
Farligt gods är en av de större säkerhetsriskerna på vägarna. Kunskap om det regelverk som omger transporter med Farligt Gods minskar riskerna för att man av misstag kör med otillåtna mängder. Transpordokument, fordonsmärkning och skyddsutrustning underlättar arbetet om olycka ändå sker.

Mål
Kursdeltagaren skall känna till vad som definieras som Farligt Gods och vilka skyldigheter det innebär att transportera det, d v s vara orienterad om lagstiftning, transportdokument och skyddsutrustning. Kursdeltagaren skall känna till begreppen värdeberäknad mängd samt begränsad mängd. De som läser fördjupningen skall dessutom kunna räkna ut värdeberäknad mängd samt veta vilken skyddsutrustning som krävs.

Innehåll
1. ADR – Farligt Gods, orientering om lagstiftning och vad den innebär
2. Fordonsmärkning, godsdeklaration och transporkort
3. Värdeberäknad mängd samt begränsad mängd
YKB, Yrkesförarkompetensbevis
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350

YKB delkurs 2

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.
Lastning/lossning (2.0h)
Bakgrund
Med sin stora vikt är lastbilar en betydande olycksrisk i trafiken. Speciellt gäller detta om fordonet är fel lastat eller överskrider de vikter som det är konstruerat för.
Mål
Kursdeltagaren skall ha kunskap om vilka lastvikter ett fordon är konstruerat för samt vilka konsekvenser ett fel lastat fordon har på vägar, miljö och trafiksäkerhet. Därför krävs kännedom om vad som gäller för axel-, boggi- och trippelaxeltryck i förhållande till vägens Behörighetsklass (BK 1, 2 och 3)
Innehåll
1. Var uppgifterna om fordonets olika vikter finns och vad de innebär
2. Vägarnas Behörighetsklasser
3. Genomgång av olika axeltryck m h t vägtyp
4. Beräkning av högsta tillåtna lastvikt för lastbil och släp
5. Hjälpmedel vid lastning och lossning
Lastsäkring och fordonsstabilitet (4.0h)
Bakgrund
En last som förskjuter sig äventyrar inte bara det egna ekipagets framfart utan är också en fara för omgivningen. Olika fordonstyper, hjälpmedel och lastsäkringsmetoder skall säkerställa att lasten är korrekt placerad och säkrad
Mål
Kursdeltagaren skall kunna kontrollera de delar av fordonet som lasten säkras i samt känna till de lastsäkringsmetoder som används. Kursdeltagaren skall klara av att beräkna det antal surrningar som behövs med hänsyn till friktion, längd, höjd och bredd under iakttagande av bestämmelserna för lastens fördelning
Innehåll
1. Allmänna bestämmelser
2. Lastutrymmet, framstammen, flaket, sidolämmar, bakre lämmen, mittstöttor, sidostöttor och fästanordningar
3. Lastsäkringsmetoder och utrustning
4. Friktion, koefficient för olika material
5. Beräkning av nödvändigt antal surrningar
6. Olika godstyper och fordon
 

Emballage och lastbärare (1.0h)
Bakgrund
Olika material kräver olika förpackningar och emballage, som alla kan ha olika egenskaper och stapelbarhet. För visst gods krävs särskilda fordonstyper, containers och andra typer av lastbärare för att säkerställa en trygg transport.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till de vanligast förekommande lastbärarna och förpackningstyperna samt deras för- och nackdelar. Kursdeltagaren skall vara orienterad om vad koden som betecknar förpackningsyp innebär.
Innehåll
1. Olika typer av lastbärare
2. Förpackningstyper och material, lastpallar
3. Användningsområden
4. Godkännande och märkning av emballage, giltighetstid
 

Förebyggande av gods och människosmuggling (1.0h)

Bakgrund
Människosmuggling är olagligt och orsakar enskilt lidande samt merarbete för stater. Ofta ligger organiserad brottslighet bakom, som mot hög ersättning och under dåliga tranportförhållanden utnyttjar människor i utsatta lägen.

Mål
Kursdeltagaren skall känna till vilket ansvar som ligger på honom/henne, vilka förebyggande åtgärder som skall göras samt vilka påföljder som kan utdömas.

 

YKB, Yrkesförarkompetensbevis
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350

YKB delkurs 1

,

Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.

Fordonets teknik och mekanik (2.0h)
Bakgrund
Grundläggande kännedom om fordonets centrala delar är en förutsättning för att kunna framföra lastbilen säkert och för att kunna begränsa miljöpåverkan som sker genom utsläpp och slitage.

Mål
Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se ”Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning
Innehåll
1. Motorns uppbyggnad
2. Vridmoment och verkningsgrad
3. Optimalt utnyttjande m h t varvtal och bränsleförbrukning
4. Kraftöverföring
5. Växellåda och växling
6. Bromsars funktion och användning
Optimerad bränsleförbrukning (6.0h)
Bakgrund
En optimerad bränsleförbrukning ger vinster både i form av lägre miljöbelastning och bättre ekonomi. Genom att förstå hur körsättet påverkar förbrukning och slitage kan belastningen på miljön minskas avsevärt både lokalt och globalt. Lägre förbrukning och kortare stilleståndstider för reparationer sänker kostnaderna för transporöören
Mål
Kursdeltagaren skall ha insikt i hur miljön och klimatet påverkas av förbränningsmotorer och förstå hur det egna körsättet kan minska utsläppen av klimatpåverkande utsläpp. Kursdeltagaren skall känna till de tre faktorer (inbromsningar, hastighet och tomgång) som i första hand ökar överförbrukningen samt genom praktisk körning visa att han/hon behärskar ”Sparsam Körning”. Som medelvärde skall kursdeltagarna kunna sänka sin förbrukning med 10 %
Innehåll
Teori
1. Transporternas miljöpåverkan, lokalt, regionalt och globalt
2. Vägen till Sparsam Körning
3. Presentation av begreppet överförbrukning
4. Mål för Sparsam Körning
YKB, Yrkesförarkompetensbevis
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350

Sparsam körning

,

Vi håller utbildningar i Sparsam körning även kallat eco driving. Detta på personbil, buss, lastbil. normalt är att man sparar cirka 10% av sin tidigare förbrukning. Direkt efter utbildning kan man med lite tur sänka sin förbrukning med upp till 20% men efter att det har gått ett tag så brukar man ta tillbaka lite av sitt gamla körsätt

Lastbilkörkort

,

Vi hjälper dig med körkort på lastbil, antingen genom intensivutbildning eller vanlig utbildning. Vid vanlig utbildning så håller vi den i Nybro eller Borlänge. Intensiv utbildning kan vi hålla över hela landet. Vi håller utbildning både på C samt CE  när det gäller lastbil.

Vi kan starta utbildningen med att du för börja utbildningen i en simulator, detta för att vi skall få ned tiden på utbildningen.

För att vi skall få en snabb utbildning när man vill ha utbildning för CE släp efter lastbil, så ser vi till att du har släpet med dig vid övningskörningen så fort vi ser att du kan hantera lastbilen.

Vi hjälper även här naturligtvis till med ”YKB” yrkesförarkompetensbevis utbildning. YKB utbildningen är på olika längd beroende på din ålder. 140 timmars utbildning för dig över 21 år och 280 timmars utbildning för dig under 21 år.

Busskörkort

,

Vi hjälper dig med körkort på buss, antingen genom intensivutbildning eller vanlig utbildning. Vid vanlig utbildning så håller vi den i Nybro eller Borlänge. Intensiv utbildning kan vi hålla över hela landet. Vi kan starta utbildningen med att du för börja utbildningen i en simulator, detta för att vi skall få ned tiden på utbildningen.

Vi hjälper även här naturligtvis till med ”YKB” yrkesförarkompetensbevis utbildning. YKB utbildningen är på olika längd beroende på din ålder. 140 timmars utbildning för dig över 21 år och 280 timmars utbildning för dig under 21 år.