SIK Kompetenskrav Vinterväghållning

,

Personal som styr och leder vinterväghållning ska ha kompetens för uppgiften.
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan ”Styra och leda vinterväghållning”.
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan.

Certifieringen gäller i 6 år.

Kunna planera och omdisponera resurser för vinterväghållning 

 • Grunder för ruttplanering, arbetsmetoder, kapaciteter och krav.
 • Resurssättning av ruttplan och principer för omdisponering vid trafikstopp eller maskinhaverier.

Kunna värdera, bedöma, omsätta och tillämpa information om väder och vägförhållanden

Väderprognoser

 • Grundläggande meterologi, temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter samt dess betydelse för vinterväghållning m.h.t.beslut om  åtgärd.
 • Användbara väderprognoser, allmänna och av Trafikverket levererade specialprognoser via VViS.
 • Väderprognosernas innehåll och prognososäkerhet.
 • Typiska vädersituationer som ger höga olycksrisker eller framkomlighetsproblem.

Vägväderinformationssystemet, VViS

 • Väderparametrars betydelse för vinterväghållning m.h.t. beslut om åtgärd.
 • Presentation från VViS av parametrar som vägförhållanden, vägytetemperatur,
  lufttemperatur, daggpunktstemperatur, dagg – och frostutfällning, nederbörd, vind och kamerabilder.

Övrig information om vägförhållanden

 • Övriga källor för information om vägförhållanden.
 • Väglagets betydelse med hänsyn till och beslut av åtgärd.
 • Kritiska sträckor för vinterväghållning, problemställning, behov av särskild övervakning.
 • Speciella trafikförhållanden med betydelse för vinterväghållningen, pendlingstrafik,  industrier, resdagar, arrangemang, mm

Kunna metoders lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden, samt kunna omsätta detta till beslut om metodval och tidpunkt för åtgärd

Åtgärd och tidpunkt för igångsättning

 • Tillgängliga metoder, utrustning samt material för snöröjning och halkbekämpning.
 • Effekt av olika metoder, utrustningar och material under varierande förhållanden.

Känna till bästa metoder, utrustningar och materia vid speciella förhållanden som:

 • Saltning vid låga temperaturer
 • Underkylt regn
 • Kraftig rimfrostutfällning
 • Framkomlighet i backar för tunga fordon
 • Halka efter snöröjning vid 0 grader
 • Lätt snöfall vid låga temperaturer och saltfuktig vägyta.

Kunna planera, styra, leda och instruera genomförandet av övriga vinterarbeten
Exempelvis; Bortforsling av snö, vallavskärning, snödikning, trumtining, snöstör, sikt i
korsning, tjällyftningar.

 • Arbetenas syfte och effekter
 • Relevanta/aktuella metoder, utrustningar och materia

Psykosocial arbetsmiljö, Motivera arbetsmiljöutbildning

Psykosocial arbetsmiljö

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Ställningsbyggnad upp till 9 meter

, ,

Teoretisk utbildning för dig som bygger ställning max 9 meter. Vi går igenom samtliga regler och krav, du kommer efter denna dag garanterat att tänka dig för både en och två gånger innan du bygger din ställning. I kursen ställningsbyggnad 9 meter ingår information om Höga arbeten (när du arbetar från stege över 2 meter) du får veta vad som gäller och hur man undviker fallolyckor.

Utbildningen följer AFS 2013:4 och är godkänd via Sveriges byggindustrier.

Tänk på att det har kommit nya sanktionsavgifter som gäller från och med årsskiftet 2014/2015.

8 timmar

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Valda delar ur kursutvädering

Bra genomgång,

lagom tempo,

fokus på det viktigaste,

bra lärare,

lärde ut bra så man förstår att man ska ta det på allvar,

man kunde fått lite fler övningar när det kommer till beräkningar,

Bra att veta om säkerhetsriskerna.

Kursplan för Ritningsläsning

,

Kursplan ritningsläsning

Kursen omfattar en övergripande inblick i utformning av ritningar, dess funktion och nytta inom byggproduktion. Kursen går även djupare in i sökande av information mellan olika typer av ritningar över samma objekt, att se sambandet mellan olika ritningar och dess information.

 • Genomgång allmänt om ritningar, storlek utformning, innehåll.
 • Genomgång ritningsförteckning.
 • Ritningens delar, namnruta med status. BSAB-systemet. Skrivfält, förklaringar, anvisningar.
 • Ritningsdetaljer, linjetyper, symboler.
 • Måttsättning, koordinatsystem, plushöjder.
 • Genomgång olika ritningar, planer, sektioner, profilritningar, elevationer, detaljer
 • Sökande av information i ritningar.
 • VA-ritningar.
 • Vägutformning.
 • Armeringsritningar.

Kursen hålls av Peder Svensson, Mölstad Entreprenad.

Kursplan för Mätningsteknik

,

Kursplan mätningsteknik

Kursen omfattar en genomgång i användning och handhavande med laser och avvägningsinstrument. Samt hur man genomför kontroll av instrument för daglig användning och kalibreringskontroll för fastställande av eventuella mätfel. Förutom teoretisk genomgång utförs även praktiska övningar med vanligt förekommande mätningar.

 • Genomgång allmänt mätutrustning.
 • Genomgång toleranskrav för mätning.
 • Kvalitetskontroll av mätning och instrument.
 • Felkällor och orsaker till störningar.
 • Handhavande och skötsel av mätinstrument.
 • Höjder och beräkning vid höjdutsättning
 • Praktisk övning med planlaser och avvägningsinstrument.

 

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

RITNINGSLÄSNING – MARK OCH ANLÄGGNING

Mål
Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper i ritningsläsning avseende mark- och anläggningssektorn, bl a grönyteanläggningar.

Deltagare
Alla som arbetar med byggande eller förändring av markanläggningar samt drift-, skötsel- och underhållsarbeten i såväl privat som offentlig verksamhet.

Innehåll                  

 • Ritningsformat
 •  Ritningsstandarder
 • Skalor
 • Symboler
 • Typer av ritningar och kartor
 •  Ritningsläsning: markanläggningar
 •  Situationsplaner
 •  Ledningsritningar VA
 •  Tekniska beskrivningar
 •  Praktiska övningar
 •  Frågor och diskussion

MARKVÅRDSMASKINER

,

Mål
Kursen syftar till att förmedla kunskap om funktion, användbarhet  och ekonomi samt krav på underhåll avseende markvårdsmaskiner för grönyteskötsel.

Deltagare
Alla som i såväl privat som offentlig verksamhet ansvarar för och använder markvårdsmaskiner.

Innehåll
Orientering om förekommande maskiner i grönytebranschen
–       redskapsbärare
–       redskap, tillbehör

Myndighetskrav på maskiner och förare: trafiklagar och trafikregler
Kvalitets- och miljötänkande
Körteknik på gräsytor och på vägar, bl a ”döda vinklar”
Klipphastigheter – varvtal
Teknisk arbetsmiljö, arbetarskydd
Säkerhetsaspekter
Funktion, drift och underhåll av förbränningsmotorer
–       oljebyten
–       smörjning
–       elsystem
–       luftrenare
–       bränslesystem
–       styrsystem, bromsar
–       transmissioner, (kraftöverföring)
–       hydraulsystem
–       hjulutrustning
–       felsökning

Skötsel och tillsyn av markvårdsmaskiner
–       före körning
–       efter körning
–       veckotillsyn
–       månadstillsyn
–       årlig tillsyn

Oljor

Hydrauliken och dess möjligheter
Förvaring under perioder då resp maskiner inte används – avställning
Inköpsrutiner. ”Speciellt att tänka på ” vid maskinanskaffning.
Vilken maskin till vad ? Bransch- och produktkännedom
Cylinderklippare, för- och nackdelar
Rotorklippare, för- och nackdelar
Driftkostnadskalkyler, maskinekonomi, maskinkort
Försäkringar
Demonstration och provkörning av markvårdsmaskiner (ev)
Behovsanalys
Personlig skyddsutrustning
Frågor och diskussion

MARKTEKNIK

,

Mål
Kursen syftar till att förmedla kunskap om drift-, skötsel- och underhållsarbeten inom park-, mark- och anläggningsbranschen samt hur dessa arbeten bör utföras för att uppnå ett optimalt ekonomiskt resultat.

Deltagare
Drift-, skötsel- och anläggningspersonal samt anläggare / markbyggare inom park-, mark- och anläggningssektorn. Kursen riktar sig till personal från såväl privat verksamhet som offentliga sektorn.

Innehåll       

 • Gräs
 • Jord
 • Plantering
 • Täckmaterial
 • Hårdgjorda ytor
 • Icke önskvärd växtlighet (ogräs)
 • Drift underhåll
 • Skötsel och ansvar under garantitiden
 • Ekonomi
 • Arbetsmiljö
 • Utomhusstudier
 • Upprättande av skötselplaner
 • Gruppövningar
 • Frågor och diskussion