Truckutbildning

Utbildning för förare på truck enligt TLP 10.
Tid
Truckutbildningen är normalt från 1 till 5 dagar . Tidsåtergången för den enskilde eleven kan variera beroende på tidigare erfarenhet. Max 12 deltagare per grupp. Vi har möjlighet att validera elevens kunskaper för att kunna sänka utbildningstiden, man gör en uppkörning, är man tillräckligt duktig, kan man vara klar under dagen. Har man inga förkunskaper så får man gå in i en utbildning. Utan förkunskaper så är utbildningen på normalt mellan 3 till max 5 dagar. Tiden beror mycket på fallenhet.

Syfte
– Höja kompetensen
– Öka säkerheten
– Förbättra effektiviteten
– Sänka kostnaderna

Att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna utföra de arbete som normalt förekommer i arbetet med truck.

Innehåll
Truckutbildningen följer den läroplan (TLP 2) numera enligt TLP 10 som framställs av arbetsmarknadens parter
och omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Ur kursinnehållet
– Trucktyper
– Konstruktion – Ergonomi – Daglig tillsyn – Material- och godshantering
– Trafik- och säkerhetsregler

Vad säger lagen ?
Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och
AFS 2006:5

18§ En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Självgående arbetsutrustning avsedd att med gaffelarmar eller andra lyftaggregat med liknande funktion, lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat område och huvudsakligen  användas på plana och hårdgjorda underlag.

Definitioner

till 2§ Med självgående arbetsutrustning avses utrustning med någon form av maskinell framdrivning av åkrörelsen. Exempel på lyftaggregat med likande funktion är klämaggregat och lyftdon.
Av paragrafens definition av en truck framgår att även teleskoptruckar (truckar med variabel räckvidd) som är avsedda att användas inom begränsade områden med huvudsakligen plana och hårdgjorda underlag betraktas som truckar. Truckar som är avsedda att användas i terräng, på byggarbetsplatser eller i likande miljöer ligger däremot utanför dessa föreskrifters tillämpningsområden.

Ring oss gärna 020-45 44 00

Motivera Utbildning AB

 

 

Validering

Enligt TLP 10.
Syfte
– Höja kompetensen
– Öka säkerheten
– Förbättra effektiviteten
– Sänka kostnaderna

Att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna utföra de arbete som normalt förekommer i arbetet med truck.

Innehåll
Truckutbildningen följer den läroplan (TLP 2) numera enligt TLP 10 som framställs av arbetsmarknadens parter
och omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Ur kursinnehållet
– Trucktyper
– Konstruktion – Ergonomi – Daglig tillsyn – Material- och godshantering
– Trafik- och säkerhetsregler

Vad säger lagen ?
Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 1993:3 Truckar:
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han ska förvissa sig om arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet” ” Lämplig utbildning ( för truckförare) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan” 

Ring Magnus på tel 0730-630 350