Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

ESA 14 Tillträde är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. ESA 14 reglerar bland annat samarbetet mellan nätägare och entreprenörer samt bidrar till att ha en gemensam standard så att arbeten på olika elanläggningar ska underlättas.

Från och med 1 juni 2015 har flera stora energi- och nätägare bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst kursen ESA 14.

Det är upp till innehavaren av en elanläggning att besluta om tillträdesregler till ett driftrum. ESA 14 Tillträde ger de nödvändiga anvisningar enligt Energibranschen för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive arbetsgivarens åtaganden för att arbetet ska bedrivas inom driftrum eller elanläggning på ett säkert sätt.

  • ESA 14 är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan av den gemensamma Europastandarden SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar.
  • ESA 14 finns utgiven i två publikationer ESA Grund och ESA Arbete.
  • ESA Grund behandlar bland annat Organisation, Definitioner, Bevisväxling, Riskhantering, Orderuttryck och Skötselåtgärder.
  • ESA Arbete behandlar arbetsmetoderna Arbete med-, utan- och nära spänning.

ESA 14 Tillträde vänder sig främst till icke el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning. ESA arbetsmetoder gås igenom på ett enklare sätt än i kursen för fackkunniga. ESA Tillträde lägger tonvikten på tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare för elanläggningen respektive arbetet. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas.

Kursinnehåll – ESA 14 Tillträde

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006;1
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • ESA Grund

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursmål:

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur ESA planerat arbetet och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande:

Kursen finns både som företagsförlagd och öppen ingång. I den företagsförlagda kursen anpassas kursen efter kundens specifika önskemål.