Grundkurs i livsmedelshygien – dricksvatten

Kursen vänder sig till alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten oberoende av storlek på anläggningen och under förutsättning att det sker på offentlig eller kommersiell grund.

Kravet på utbildning regleras i ”Hygiendirektivet”, EG 2004/852, Bilaga II, Kap VIII (personlig hygien) och XII (utbildning).

Utbildningskravet gäller även utomstående personal t.ex. entreprenörer eller annan personal som genomför tillfälliga arbeten (beredskap, jourer etc.) i vattenverk och i distributionsanläggning (=i livsmedelslokal) – således inte enbart egen anställda.

Utbildningen i livsmedelshygien är anpassad för livsmedlet dricksvatten och för den personal som arbetar på vattenverket och på distributionsnätet samt entreprenörer som arbetar på uppdrag av den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.

Kursen vänder sig till:

 1. Personal på ledningsnät och entreprenörer
 2. Personal på vattenverk

Moment för Personal – vattenverket:

 • Regelverk och krav
 • Provtagning, transport, förvaring, rutin mm
 • Livsmedelshygien
 • Genomgång av några olika hygienrutiner avseende verken

Moment för Personal – Distributionsnät (ledningsnät) + Entreprenörer:

 • Regelverk och krav
 • Utbrott i vattenförsörjningen
 • Nödvattenförsörjning från tankar
 • Livsmedelshygien
 • Genomgång av några hygien-rutiner avseende distributions-anläggningen

Kursens längd
4 timmar

Intyg
Utfärdas efter genomfört test.

Alla Motiveras utbildningar kan företagsanpassas. Fråga oss tel:020-45 44 00