Denna text kommer direkt från ett utskick från Liftutbildningsrådet, en intressant läsning och ger lite klarhet över om man vill ge praktik eller anställning till ungdomar under 18.

”Minderårigas arbete med mobil arbetsplattform
Denna information belyser vad som gäller för minderåriga som ska genomgå
liftutbildning eller utföra arbete med mobila arbetsplattformar.
Med minderårig menas en person som ännu inte har fyllt 18 år.

Regler för att låta minderåriga utföra arbete finns i Arbetsmiljölagen (1977:1160)
kapitel 5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö,
som började att gälla från den 1 februari 2013.

Gymnasieelever under 18 år kan genomgå grundläggande liftutbildning enligt LLP med
teori och praktik. Lämpligt är att gymnasieskolan håller utbildningsbeviset fram till
18‐årsdagen eller till examen, för att inga missförstånd ska uppstå att utbildningsbeviset
ger rätt att köra lift. Det är alltid det skriftliga körtillståndet som avgör när en person får
köra lift.
Elever som praktiserar på företag under gymnasietiden, kan efter grundläggande
liftutbildning medverka i arbetet med liftar som en del i den praktiska utbildningen.
Eleven ska ha ett skriftligt tillstånd från sin skola/praktikgivare att få medverka i arbetet
med liftar. Ju tidigare i gymnasieutbildningen eleven får den grundläggande
liftutbildningen ju säkrare agerar eleven under praktiken, även då den inte innefattar
direkt liftanvändning. Elevens medverkan i arbetet med liftar ska utföras under översyn
av en handledare, och kan innefatta att eleven kör liften om handledaren bedömer det
lämpligt. Handledaren ska vara liftutbildad och ha tillstånd från sin arbetsgivare att
arbeta med liften.”