SIK Kompetenskrav Vinterväghållning

,

Personal som styr och leder vinterväghållning ska ha kompetens för uppgiften.
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan ”Styra och leda vinterväghållning”.
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan.

Certifieringen gäller i 6 år.

Kunna planera och omdisponera resurser för vinterväghållning 

 • Grunder för ruttplanering, arbetsmetoder, kapaciteter och krav.
 • Resurssättning av ruttplan och principer för omdisponering vid trafikstopp eller maskinhaverier.

Kunna värdera, bedöma, omsätta och tillämpa information om väder och vägförhållanden

Väderprognoser

 • Grundläggande meterologi, temperatur, fuktighet, nederbörd/nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter samt dess betydelse för vinterväghållning m.h.t.beslut om  åtgärd.
 • Användbara väderprognoser, allmänna och av Trafikverket levererade specialprognoser via VViS.
 • Väderprognosernas innehåll och prognososäkerhet.
 • Typiska vädersituationer som ger höga olycksrisker eller framkomlighetsproblem.

Vägväderinformationssystemet, VViS

 • Väderparametrars betydelse för vinterväghållning m.h.t. beslut om åtgärd.
 • Presentation från VViS av parametrar som vägförhållanden, vägytetemperatur,
  lufttemperatur, daggpunktstemperatur, dagg – och frostutfällning, nederbörd, vind och kamerabilder.

Övrig information om vägförhållanden

 • Övriga källor för information om vägförhållanden.
 • Väglagets betydelse med hänsyn till och beslut av åtgärd.
 • Kritiska sträckor för vinterväghållning, problemställning, behov av särskild övervakning.
 • Speciella trafikförhållanden med betydelse för vinterväghållningen, pendlingstrafik,  industrier, resdagar, arrangemang, mm

Kunna metoders lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden, samt kunna omsätta detta till beslut om metodval och tidpunkt för åtgärd

Åtgärd och tidpunkt för igångsättning

 • Tillgängliga metoder, utrustning samt material för snöröjning och halkbekämpning.
 • Effekt av olika metoder, utrustningar och material under varierande förhållanden.

Känna till bästa metoder, utrustningar och materia vid speciella förhållanden som:

 • Saltning vid låga temperaturer
 • Underkylt regn
 • Kraftig rimfrostutfällning
 • Framkomlighet i backar för tunga fordon
 • Halka efter snöröjning vid 0 grader
 • Lätt snöfall vid låga temperaturer och saltfuktig vägyta.

Kunna planera, styra, leda och instruera genomförandet av övriga vinterarbeten
Exempelvis; Bortforsling av snö, vallavskärning, snödikning, trumtining, snöstör, sikt i
korsning, tjällyftningar.

 • Arbetenas syfte och effekter
 • Relevanta/aktuella metoder, utrustningar och materia