Inlägg

ADR/Farligt gods utbildning

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), gäller i huvudsak i Europa.

Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, fyrverkerier, sprayburkar, krockkuddar och vattenförorenade ämnen.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Kurslängd: 2 dagar.

För dig som entreprenör som enbart kommer transportera mindre mängd, än en värdeberäknad mängd på 1.000 poäng, det finns ett poängberäkningssystem där man kan se vilket gods och i vilken i mängd du kan ha med dig.

Denna utbildning är till för dig, som exempelvis behöver ha med dig IBC behållare (farmar tanken), efter genomförd utbildning har du rätt att ta med dig under 1.000 liter med diesel i tanken alltså max 999 liter.

Denna utbildning hette tidigare ADR S om du funderar på vad det är för något.

Utbildningen har som vanligt tidsbegränsning när det gäller transport av farligt gods. Giltighetstiden är 5 år.

Kurslängd: 8 timmar

Grundutbildning är 1 dag (8 timmar) och vänder sig till främst personer som transporterar eller på annat sätt handhar radioaktiva ämnen.
Kursen är en påbyggnadsutbildning av grundkursen ADR – Grund.

Efter genomgången kurs med godkända resultat ger utbildning rätt att transportera radioaktiva ämnen.
Kurstid: 1 dag (8 timmar)

Anm. Behörighetskrav ADR – Grundkurs.

Kontakta gärna oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB