Inlägg

NCC skärper säkerhetskrav

NCC kommer vid årsskiftet införa krav på personlig skyddsutrustning vid NCC-arbetsplatser.

• Hjälm (enligt SS-EN 397) fäst med en hakrem (3- eller 4-punkt)
• Ögonskydd, visir eller skyddsglasögon (enligt SS-EN 166 samt optical class 1, antifog (lins märkt med N), antiscratch (lins märkt med K))
• Skyddsskor (spiktrampskydd och skyddståhätta)
• Varselkläder på över- och underkropp (uppfyller klass 3) vid mark- och anläggningsverksamhet. Varselkläder på överkropp (uppfyller klass 2) vid hus- och bostadsverksamhet.
• Strängare arbetsplatsspecifika regler kan förekomma

 

Texten är hämtad från entreprenad-supply.se

Personalliggare i byggbranschen 2016

Riksdagen fattade den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare
i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma
nätverk Byggbranschen i samverkan, där Sveriges Byggindustrier ingår, har länge
drivit denna fråga och välkomnar beslutet. 

Den nya lagen om personalliggare innebär bland annat att…

 • Byggherren har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen. Byggherren kan dock, genom skriftligt avtal, överföra detta ansvar till den som bedriver byggverksamhet,
 • Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer, som därefter fungerar som verifikat/identifikation genom hela processen, samt under byggtiden anmäla till Skatteverket om registrerade uppgifter ändras
 • Byggherren kan föra över dessa skyldigheter genom skriftligt avtal till den som bedriver byggverksamhet,
 • Alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll,
 • Föranmälningar, närvaroförteckningar och rapporteringar ska föras elektroniskt,
 • Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen,
 • Ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen. Systemet innefattar beloppsgränser för kontrollavgiften samt när sådan kan påföras och/eller undantas. Sanktioner kan riktas mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på byggarbetsplatsen.

Kontrollavgift är:

25.000 ej anmält byggstart till Skatteverket för varje byggarbetsplats

10.000 ej tillhandahållit elektronisk utrustning för personalliggare

10.000 ej tillgänglig personalliggare vid kontrollbesök

2.000 för varje person som ej är med i personalliggaren

 

Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016

 

Undantag från lagkraven:

 • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp.
 • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)
 • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.

BAS-P Hjälpverktyg

Byggherren ska alltid utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan, till exempel projektör, till BAS-P.

BAS-P ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Bevis på genomgången utbildning ska kunna styrkas. Det är viktigt att erfarenhet och kompetens motsvarar omfattningen på det projekt som ska samordnas.

BAS-P övertar inte arbetsgivares arbetsmiljöansvar.

Uppgifter för BAS-P hämtade ur lag och föreskrift

BAS-P ska:

 • Delta i planeringen och ledningen av projekteringen.
 • Samordna arbetet så att alla medverkande tar hänsyn till varandras planer.
 • Upprätta eller låta upprätta arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras.
 • Se till att anpassningar och uppdateringar genomförs av förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och annan dokumentation.
 • Samordna tidsplanerna för olika delar av entreprenaden så att risk för ohälsa och olycksfall undviks.
 • På lämpligt sätt överlämna dokumentation och information till Byggarbetsmiljösamordnare för genomförandet (BAS-U).

Hjälpverktyg för BAS-P

För att underlätta arbetet som BAS-P har en arbetsgrupp skapat ett hjälpverktyg att använda som stöd vid samordningen. Medverkande i gruppen har varit representanter från Trafikverket, Vectura, Faveo, ÅF, Peab, NCC, Svevia, Skanska och Arbetsmiljöverket.

Verktyget är en bruttolista med frågor som förhoppningsvis ska hållas levande av användarna. Följ länken för att öppna/Ladda ner Excel-filen BAS-P Hjälpverktyg.