Inlägg

Personalliggare i byggbranschen 2016

Riksdagen fattade den 4 december 2014 beslut om att införa personalliggare
i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma
nätverk Byggbranschen i samverkan, där Sveriges Byggindustrier ingår, har länge
drivit denna fråga och välkomnar beslutet. 

Den nya lagen om personalliggare innebär bland annat att…

  • Byggherren har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla personalliggaren tillgänglig på byggarbetsplatsen. Byggherren kan dock, genom skriftligt avtal, överföra detta ansvar till den som bedriver byggverksamhet,
  • Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer, som därefter fungerar som verifikat/identifikation genom hela processen, samt under byggtiden anmäla till Skatteverket om registrerade uppgifter ändras
  • Byggherren kan föra över dessa skyldigheter genom skriftligt avtal till den som bedriver byggverksamhet,
  • Alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll,
  • Föranmälningar, närvaroförteckningar och rapporteringar ska föras elektroniskt,
  • Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen,
  • Ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen. Systemet innefattar beloppsgränser för kontrollavgiften samt när sådan kan påföras och/eller undantas. Sanktioner kan riktas mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på byggarbetsplatsen.

Kontrollavgift är:

25.000 ej anmält byggstart till Skatteverket för varje byggarbetsplats

10.000 ej tillhandahållit elektronisk utrustning för personalliggare

10.000 ej tillgänglig personalliggare vid kontrollbesök

2.000 för varje person som ej är med i personalliggaren

 

Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016

 

Undantag från lagkraven:

  • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp.
  • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)
  • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel.

Krav på personalliggare i byggbranschen från Skatteverket

Skatteverket går ut med nytt krav som träder i kraft nästa år.

”Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en  elektronisk personalliggare.

En elektronisk personalliggare ska från och med den 1 januari 2016 föras på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. De nya bestämmelserna tillämpas på byggverksamhet som startar efter ikraftträdandet, det vill säga efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna tillämpas också på byggverksamhet som startat före ikraftträdandet om verksamheten kan antas pågå efter den 30 juni 2016.”

Läs hela inlägget på Skatteverkets hemsida.