Validering

Enligt TLP 10.
Syfte
– Höja kompetensen
– Öka säkerheten
– Förbättra effektiviteten
– Sänka kostnaderna

Att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna utföra de arbete som normalt förekommer i arbetet med truck.

Innehåll
Truckutbildningen följer den läroplan (TLP 2) numera enligt TLP 10 som framställs av arbetsmarknadens parter
och omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Ur kursinnehållet
– Trucktyper
– Konstruktion – Ergonomi – Daglig tillsyn – Material- och godshantering
– Trafik- och säkerhetsregler

Vad säger lagen ?
Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 1993:3 Truckar:
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Han ska förvissa sig om arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet” ” Lämplig utbildning ( för truckförare) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan” 

Ring Magnus på tel 0730-630 350