YKB delkurs 2

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.
Lastning/lossning (2.0h)
Bakgrund
Med sin stora vikt är lastbilar en betydande olycksrisk i trafiken. Speciellt gäller detta om fordonet är fel lastat eller överskrider de vikter som det är konstruerat för.
Mål
Kursdeltagaren skall ha kunskap om vilka lastvikter ett fordon är konstruerat för samt vilka konsekvenser ett fel lastat fordon har på vägar, miljö och trafiksäkerhet. Därför krävs kännedom om vad som gäller för axel-, boggi- och trippelaxeltryck i förhållande till vägens Behörighetsklass (BK 1, 2 och 3)
Innehåll
1. Var uppgifterna om fordonets olika vikter finns och vad de innebär
2. Vägarnas Behörighetsklasser
3. Genomgång av olika axeltryck m h t vägtyp
4. Beräkning av högsta tillåtna lastvikt för lastbil och släp
5. Hjälpmedel vid lastning och lossning
Lastsäkring och fordonsstabilitet (4.0h)
Bakgrund
En last som förskjuter sig äventyrar inte bara det egna ekipagets framfart utan är också en fara för omgivningen. Olika fordonstyper, hjälpmedel och lastsäkringsmetoder skall säkerställa att lasten är korrekt placerad och säkrad
Mål
Kursdeltagaren skall kunna kontrollera de delar av fordonet som lasten säkras i samt känna till de lastsäkringsmetoder som används. Kursdeltagaren skall klara av att beräkna det antal surrningar som behövs med hänsyn till friktion, längd, höjd och bredd under iakttagande av bestämmelserna för lastens fördelning
Innehåll
1. Allmänna bestämmelser
2. Lastutrymmet, framstammen, flaket, sidolämmar, bakre lämmen, mittstöttor, sidostöttor och fästanordningar
3. Lastsäkringsmetoder och utrustning
4. Friktion, koefficient för olika material
5. Beräkning av nödvändigt antal surrningar
6. Olika godstyper och fordon
 

Emballage och lastbärare (1.0h)
Bakgrund
Olika material kräver olika förpackningar och emballage, som alla kan ha olika egenskaper och stapelbarhet. För visst gods krävs särskilda fordonstyper, containers och andra typer av lastbärare för att säkerställa en trygg transport.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till de vanligast förekommande lastbärarna och förpackningstyperna samt deras för- och nackdelar. Kursdeltagaren skall vara orienterad om vad koden som betecknar förpackningsyp innebär.
Innehåll
1. Olika typer av lastbärare
2. Förpackningstyper och material, lastpallar
3. Användningsområden
4. Godkännande och märkning av emballage, giltighetstid
 

Förebyggande av gods och människosmuggling (1.0h)

Bakgrund
Människosmuggling är olagligt och orsakar enskilt lidande samt merarbete för stater. Ofta ligger organiserad brottslighet bakom, som mot hög ersättning och under dåliga tranportförhållanden utnyttjar människor i utsatta lägen.

Mål
Kursdeltagaren skall känna till vilket ansvar som ligger på honom/henne, vilka förebyggande åtgärder som skall göras samt vilka påföljder som kan utdömas.

 

YKB, Yrkesförarkompetensbevis
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350