YKB delkurs 3

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.
Förhållanden och bestämmelser inom vägtrafiksektorn (4.0h)
Bakgrund
För att minska risken för överutnyttjande av chaufförer, med väsentligt ökad risk för olyckor genom trötthet, finns ett regelverk som styr arbets- och vilotider.
För att följa upp att regelverket följs är fordonen utrustade med färdskrivare.
Mål
Kursdeltagaren skall vara orienterad om bakgrund och innehåll i lagen om Yrkesförarkompetens (2007: 1157). Kursdeltagaren skall känna till regleringen i lagar, förordningar och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter beträffande kör- och vilotider. Kursdeltagaren skall känna till hur färdskrivare används och vilka påföljder som kan bli aktuella vid lagbrott.
Innehåll
1. Lagar och lagkrav
2. Lagen om yrkesförarkompetens
3. Kör- och vilotider
4. Färdskrivare, analog och digital
5. Påföljder vid lagbrott
6. Digital färdskrivare, funktion och användning
 

Bestämmelser för Godstransporter (2.0h)
Bakgrund
För att säkerställa en hög och säker nivå både vad avser trafiksäkerhet och kommersiella åtaganden, är transportbranschen reglerad genom lagar om tillstånd, avtal och dokumentation.

Mål

Kursdeltagaren skall kunna beskriva vad som krävs för att få trafiktillstånd och veta vilken som är ansvarig myndighet. Eleven skall känna till vad ett Tranportavtal är och vara orienterad om vad leveransbestämmelserna omfattar. Dessutom skall han/hon kunna redogöra för det huvudsakliga innehållet på Fraktsedeln.
Innehåll
1. Lagar och regler för att bedriva yrkesmässiga transporter, Trafiktillstånd
2. Transportavtal inkl. leveransbestämmelser
3. Gärnsöverskridande transporter
4. Aktuella dokument
Farligt Gods (2.0h)
Bakgrund
Farligt gods är en av de större säkerhetsriskerna på vägarna. Kunskap om det regelverk som omger transporter med Farligt Gods minskar riskerna för att man av misstag kör med otillåtna mängder. Transpordokument, fordonsmärkning och skyddsutrustning underlättar arbetet om olycka ändå sker.

Mål
Kursdeltagaren skall känna till vad som definieras som Farligt Gods och vilka skyldigheter det innebär att transportera det, d v s vara orienterad om lagstiftning, transportdokument och skyddsutrustning. Kursdeltagaren skall känna till begreppen värdeberäknad mängd samt begränsad mängd. De som läser fördjupningen skall dessutom kunna räkna ut värdeberäknad mängd samt veta vilken skyddsutrustning som krävs.

Innehåll
1. ADR – Farligt Gods, orientering om lagstiftning och vad den innebär
2. Fordonsmärkning, godsdeklaration och transporkort
3. Värdeberäknad mängd samt begränsad mängd
YKB, Yrkesförarkompetensbevis
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350