YKB delkurs 4

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF.
Riskerna i trafiken och olyckor (1.0h)
Bakgrund
Transportfordon är genom sin stora vikt ett riskmoment i trafiken. Godset är ofta tungt och chauffören är, förutom i trafiken, ständigt utsatt för olycksrisker i samband med lossning och lastning.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till de vanligaste olycksriskerna för chaufförer, vara orienterad om olycksstatistik samt känna till innebörden av Nollvisionen.

Innehåll
1. Arbetsrelaterade olyckor
2. Statistik över olyckor
3. Nollvisionen
4. Vanligaste skadorna
Kemiska ämnen (1.0h)
Bakgrund
Allt omkring oss, och även det som transporteras, är uppbyggt av kemiska ämnen med olika egenskaper. Dessa har ibland en benägenhet att reagera med varandra och när det sker så finns risk för värmeutveckling och att farliga ämnen bildas.

Mål
Kursdeltagaren skall vara orienterad om grundläggande kemiska begrepp och vad som sker vid en kemisk reaktion, hur den kan förebyggas samt hur man skyddar sig.
Innehåll
1. Grundläggande kemiska begrepp
2. Kemiska reaktioner, orsaker och konsekvenser
3. Förebyggande åtgärder
4. Skydds- och säkerhetsutrusning
Bedömning av, och agerande vid, olycks- och nödsituationer (6.0h)
Bakgrund
Ett snabbt och korrekt agerande i samband med nödsituationer räddar liv samt hindrar att situationen förvärras och att ytterligare skada uppstår.

Mål
Kursdeltagaren skall veta vilka åtgärder som vidtas i samband med en olycka:
– Hur man förhindrar att olyckan förvärras
– L – ABC (Larma, Andning, Blödning och Chock)
– Grundläggande brandkunskap
– Använda en brandsläckare
– I fördjupningen ingår även att kunna ge konstgjord andning och hjärtmassage

Innehåll
1. Uppträdande vid olycksplats
2. Varna, larma
3. Första hjälpen, ABC
4. Brandkunskap inklusive brandsläckning
5. Konstgjord andning och hjärtmassage
6. Praktisk övning på fingerad olycksplats
YKB, Yrkesförarkompetensbevis
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350