YKB delkurs 5

,
Vi har sammanlagt tre utbildningsplaner enligt vilka vi kan utbilda. Nummer två är snarlik utbildningsplanen på denna sida, men med en fördjupning på Farligt Gods. Den tredje utbildningsplanen är den som Sveriges Åkeriföretag tagit fram i samarbete med TYA, STR och NTF..
Förebyggande av fysiska risker (2.0h)
Bakgrund
Allt arbete leder till att våra kroppar slits. Genom att vi sköter vår hälsa minskar riskerna för allvarliga skador med sjukskrivning som följd.

Mål
Kursdeltagaren skall vara medveten om de hälsorisker som finns och vad som i förebyggande syfte kan göras för att undvika skador och sjukdom avseende personlig livsstil, arbetsergonomi och skyddsutrustning i arbetet.

Innehåll
1. Övervikt, hjärta, blod, blodtryck, näringslära
2. Motion, träning och enkla övningar
3. Alkohol, mediciner och droger
4. Personlig skyddsutrustning
5. Rätt arbetsergonomi
 

Förarens och ekipagets uppträdande samt… (2.0h)
Bakgrund
Chauffören är ofta den på ett företag som har mest kontakt med kunderna. Fordonet med logotype syns både hos kunden och på vägarna. Förarens samt fordonets uppträdande och utseende är därför några av företagets viktigaste marknadsförare.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till sina roller i företaget. Detta inkluderar, förutom att förflytta gods, att genom gott uppträdande, både hos kund och i trafiken, bidra till en positiv bild av företaget. Viktigt, förutom fordonets framförande, är också dess utseende och funktionalitet
Innehåll
1. Förarens olika roller
2. Betydelsen av personlig framtoning, hygien mm
3. Fordonsunderhåll
4. Vikten av ruttplanering
Ledningssytem (2.0h)
Bakgrund
Olika ledningssystem används på företag för att säkerställa en hög kvalitet och kontinuitet i arbetet. Arbetet syftar till ständiga förbättringar och är för kunder och myndigheter en möjlighet att kontrollera leverantörers system för säkra leveranser, minskande miljöbelastning samt god arbetsmiljö.
Mål
Kursdeltagaren skall vara orienterad om syftet för de vanligast förekommande ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9000, 14 000 samt 18 000), deras uppbyggnad och innehåll. Eleven skall också reflektera över vad Ledningens Policy innebär för dem.
Innehåll
1. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
2. Begreppet ständiga förbättringar
3. Exempel på vision, mål och ledningens policy
 

Marknad/ekonomi… (2.0h)
Bakgrund
Konkurrens och kostnadsutvecklingen på bland annat petroliumprodukter sätter hård press på transportnäringen att ständigt hitta nya, mer ekonomiska, lösningar och alternativa transportsätt.
Mål
Kursdeltagaren skall känna till olika transportsätt och deras för-/nackdelar. Kursdeltagaren skall känna till hur godstransportmarknaden är organiserad, vilka huvudaktörerna är, några grundläggande begrepp inom företagsekonomi samt kunna göra en enkel lönsamhetskalkyl.
Innehåll
1. Vägtransporter jämfört med andra transportsätt
2. Aktörer och intressenter på transportmarknaden
3. Specialiserade transporter
4. Enkel företagsekonomi, begreppsförklaringar
5. Lönsamhetskalkyl
YKB, Yrkesförarkompetensbevis, YKB utbildning
Ring och prata med Magnus på 0730-630 350