Green Landscaping

Green Landscaping

Bokningsförfrågan görs länge ner på sidan.

Kurser Green Landscaping

Arbete på väg 1.1

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.1 Allmän Grundkompetens. Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:
• Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
• Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
• Hur en säker vägarbetsplats skapas.
• Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om APV Kompetens i upphandlad verksamhet -Entreprenad och Projekteringstjänster TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372.
• AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
• Arbetsgivarens roll.
• Beställarens (Trafikverket) roll.
• Skydds och säkerhetsföreskrifter, Regelverk.
• Personlig skyddsutrustning.
• Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning.
• Hastighet och krockvåld.
• Trafikantbeteende.
• Ansvar för tredje man.

Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov. Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

• Allmänt om vägarbeten.
• V3 principen, Varna, Vägleda, Värna.
• Beställarens (Trafikverket) roll.
• Arbete från arbetsplattform.
• Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
• Riskanalys.
• Trafikantbeteende.
• Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:
• Mätarbeten
• Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
• Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
• Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.
Personer som inte räknas till de som är berörda av passerande fordonstrafik, men bör ändå inneha lägst kompetens steg 1:1 är exempelvis:
• Bergarbete i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik.
• Montörer i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik.
• Broarbetare, (armerare, betongarbetare).
• De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen.

Tidslängd

Ca 4 timmar

Arbete på väg 1.2

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon. (inkl. APV Nivå 1.1). Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Kursbeskrivning

Kompetensområde
Förkunskap
Känna till
Väglagen, Vägförordningen Hur ska vägunderhållet skötas och utföras Vad är väghållning och vad innebär detta
Lagen om vägtrafikdefinitioner

Förordningen om vägtrafikdefinitioner

Lätta alternativt tunga lastbilar

Vägensdelar

Definitionerna på fordonsslag, vägar m.m
Trafikförordningen (TRF) samt aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS samt TSFS) 12 kap framförande av väghållningsfordon

Trafikanternas rättigheter samt skyldigheter

Trafikverkets föreskrifter om varningslykta (placering samt användning)

Vägmärkesförordningen (VMF) samt aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS samt TSFS) Vilka trafikförordningar får visas på fordon vid rörliga och intermittenta arbeten Till vem vänder sig Vägmärkesförordningen och vad är grunden till hur dessa förordningar används.
Arbetsmiljölagen (AML)

AFS 1999:3, AFS 2001:1, AFS 2006:6 etc

AFS 1999:3 Passerande fordon, AMP,

§ 81-86 Riskanalys

Kommentarerna till § 81-86 samt

Lyftanordningar och lyftredskap

TRV:s regelverk samt kopplingen till författningskraven TRVK Apv TDOK 2012:86 rörliga arbeten , Intermittenta arbeten, Masstransporter samt Vägklasserna TRVR Apv TDOK 2012:88 Vilka energiupptagande skydd som är tillåtna av trafikverket. Vilka vägar som kräver energiupptagande skydd vid intermittenta arbeten.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Plogar, saltar och sandar.
 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
 • Grundkravet på att få utföra väghållningsarbete med fordon är att föraren har kompetens om vilka trafikregler som inte får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas (TrF 12 kap.). Entreprenörer och konsulter som utför arbeten upphandlade av Trafikverket har ansvaret för att följa författningskrav och beställarens krav vid utförande av arbete.
 • Till begreppet väghållningsfordon räknas de fordonstyper som framgår i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och som används vid väghållningsarbete.

Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt steg 1.2 är:

 • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
 • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.
 • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.

Förkunskap

Inga Förkunskaper krävs eftersom även Arbete På Väg Nivå 1.1 ingår i denna utbildning

Kurslängd

Ca 6 timmar

Arbete på väg 1.3

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten (inkl. APV Nivå 1.1 & 1.2). Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Exempel på vägarbeten är den som:

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.

 

Kursbeskrivning

Kompetensområde
Förkunskap
Känna till
Väglagen

Vägförordningen

Hur ska väghållning (vägarbete) utföras. Vad är och vad innebär väghållning
Trafikförordningen och dess föreskrifter Grundläggande kunskap 3 kap, 10 kap 14 §, 12 kap
Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter Grundläggande kunskap. 1 kap 3 § Författningspyramiden,
(lag, förordning och föreskrift)Vem fattar de olika besluten.
Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl. AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86, AMP, Riskanalys Kommentarerna till AFS 1999:3 §§ 81-86 Lyftanordningar och lyftredskap.
Trafikverkets regelverk TRVK Apv. De kunskaper som arbetsuppgiften kräver. Regelverkets koppling till författningskrav.

Kursmål

Eleverna ska efter genomgången utbildning uppfylla krav enligt ovan.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Bas kontrakt
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
 • De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt). Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.

 

Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens, är person som står under ledning av certifierad person eller auktoriserad montör av längsgående skyddsanordning i steg 2:

 • Utför vaktarbete.
 • Utför beläggningsarbete.
 • Utför servicearbeten i eller på anläggning.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken.

Förkunskap

Behöver uppfylla kompetenskrav i steg 1.1 och 1.2

Kurslängd

Ca 8 timmar

Arbete på väg 2.1

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1, kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1). Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA)
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar

Korta enstaka stopp för att åtgärda enstaka fel eller brist, räknas inte som intermittent arbete som kräver certifiering.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge etc. och hur de används
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter
 • Kunna kommunicera på svenska
 • Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande
 • Certifikatet gäller i 4 år

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

 

TRVK APV

(TDOK 2012:86)

Placera skyddsfordonet så att det leder till låg hastighet på passerande fordon överensstämmer med kraven.

Vilka vägar som kräver skyddsanordningar

Planering av arbetet så att det blir säkert för arbetare och trafikanter.

På- om- och av-etablering av arbetsplats

Vilka fordon och under vilka premisser (funktion) får de bära eller dra ett energiupptagande skydd.

Använda anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar.

Krav på lyktor.

Krav på storlekar och placering av trafikanordningar som monteras på fordon.

TrF + föreskrifter 2 kap Bestämmelser för alla trafikanter.
3 kap Bestämmelser för trafik med fordon.12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete.
VMF + föreskrifter Hur varningslykta ska vara monterad och användas.

Vilka trafikanordningar (även lyktor) som får visas för trafikanter på fordon och vägmärkesvagn i rörelse och uppställda som bärare av trafikanordning.

AML + föreskrifter Vilka skyddsanordningar som krävs för att åstadkomma en säker arbetsplats.
Arbete från arbetsplattform, slåtteranordning eller annat intermittent arbete som ska utföras säkert enligt författnings- och regelverkskrav.Upprätta riskanalys och hålla den aktuell. Hur åtgärda eller minimera risker.
Övriga författningar Väglagen, Vägförordningen; Hur ska vägarbeten utföras.

Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner; Traktor, Lastbil inkl. skillnaden på tunga och lätta fordon.

 

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.

 

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA)
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar

 

Förkunskap

Skall uppfylla kraven för APV Nivå 1.1-1.3

 

Kurslängd

Ca 8 timmar inkluderar Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3

Arbete på väg 2.2

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2, kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (APV 2.2). Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL och såp vidare).
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter

Certifiering gäller i 4 år.

 

Kursbeskrivning

Kompetensområde APV 2.2
Kunna
TRVK APV (TDOK 2012:86) TrF + föreskrifter Hela dokumentet med undantag för viten, trafikinformation och kompetenskrav

2 kap Bestämmelser för alla trafikanter

3 kap Bestämmelser för trafik med fordon

10 kap Lokala trafikföreskrifter m.m..

12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete

Hur varningslykta ska vara monterad och användas

VMF + föreskrifter För vem är VMF skriven och principen hur utmärkning ska utföras.

Vägmärken, trafiksignaler, vägmarkering, andra anordningar som är viktiga vid vägarbeten.

Vilka bestämmelser som gäller vid tillfällig placering av trafikanordningar på vägbana respektive på permanent sätt.

Trafikanordningar på fordon och vägmärkesvagn uppställda och i rörelse.

AML + föreskrifter Lagens ändamål
Upprätta riskanalys och hålla den aktuell.
Hur åtgärda eller minimera risker.AFS 1999:3 Passerande fordonstrafik
Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 m fl. AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86,
AMP, Riskanalys
Övriga författningar Väglagen, Vägförordningen Vad är väghållning och hur ska vägarbeten utföras.

Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner, vägkroppens beståndsdelar Vägområde.

 

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Obs! Vid arbete där leverantör kräver skall man efter utförd utbildning vända sig till trafikverket för utförande av slutprov, detta beställs på trafikverkets hemsida.

 

Målgrupp

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

 

Förkunskap

Inga alls då kursen APV 1.1-1.3 ingår i denna utbildning. Vid önskemål även 2.1

 

Kurslängd

2 dagar

Arbete på väg 3.0

Utbildning Arbete på Väg Steg 3

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0) Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Certifikatet gäller i 4 år

 • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation.

 

Kursbeskrivning

 • Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv.
 • Utbildningen kan objekt anpassas efter specifika behov och avslutas med ett kunskapstest.
 • Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation.
 • Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Kursinnehåll

Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 3A i TRVK/TRVR Apv.

 • Fördjupning om vägarbeten
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av
 • Information till TC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras

 

Kursmål

Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver de författningskrav som tidigare framgår i beskrivningarna av Steg 1, 2 och 3 ska även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

 • Kunna i planerings- och projekteringsfasen beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov.
 • Kunna utföra löpande riskanalyser.
 • Kunna utföra skriftlig arbetsberedning, eller kunna redovisa varför skriftlig arbetsberedning inte behöver utföras, enligt krav i förfrågningsunderlag.
 • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
 • Kunna förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Kunskaper om de åtgärder som planering och information kan bidra till att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter.
 • Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation.

 

Målgrupp

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0)
Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter.

 • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation.

 

Förkunskap

Kravet är att man innan genomgått minst följande nivåer inom Arbete På Väg 1.1 -1.3, 2.1 samt 2.2

 

Kurslängd

Ca 8 timmar

BAM Bättre Arbetsmiljö

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen

Kursbeskrivning

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Kursmål

Efter utbildningen ska du:

 • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
 • Kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
 • Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
 • Veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Förkunskap

Krävs viss förkunskap i arbetsmiljöfrågor.

Kurslängd & Certifiering

2 dagar beroende på förkunskap.
Certifiering via Motivera Utbildning AB

BAM Bättre Arbetsmiljö

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen

Kursbeskrivning

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Kursmål

Efter utbildningen ska du:

 • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
 • Kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
 • Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
 • Veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Förkunskap

Krävs viss förkunskap i arbetsmiljöfrågor.

Kurslängd & Certifiering

2 dagar beroende på förkunskap.
Certifiering via Motivera Utbildning AB

BAS-P/BAS-U Fördjupning

Genomgång av nya regler och regler som kommer inom 3 år när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Snabb repetition från BAS-P och BAS-U grundkurs på 15 minuter.

Kursbeskrivning

Fördjupning BAS-P om avtal

 • Vilka är era stora risker – fallrisker, rasrisker, schakt och ledningsarbete, kemiska ämnen, arbete i tunnlar, brunnar, rör mm, arbete med tunga byggelement och ledningar, arbete intill vägar och järnvägar, rivning av bärande konstruktioner och hälsofarliga material
 • Vi gör bedömning på dom risker ni möter på Kalmar Vatten (störst risk och mindre risk)
 • Vilka avtal kommer BAS-P i kontakt med och måste anpassa till Arbetsmiljöverkets tvingande regler
 • Vilka entreprenadformer kommer BAS-P att förhålla sig till
 • Avtal mellan beställare, uppdragstagare och utförare

BAS-P i praktiken

 • Hur skall en arbetsberedning se ut för att vara smidig och lättfattlig
 • Övningsexempel arbetsberedning på schakt och ledningsdragning
 • Hur skapar vi säkra uppgifter och arbetssätt för planering, projektering, utförande och
  framtida brukande
 • Checklistor projektering, planering, utförande och framtida brukande
 • Checklistor för planering av slutdokumentation
 • Hur skapar man en arbetsmiljöplan med anpassning
 • Hur upptäcker vi och hanterar särskilda risker i tidiga eller sena skeden
 • Hur gör vi en arbetsberedning

 

Övningsuppgifter för arbetsmiljöplan

 • Ni kan välja mellan nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, rivning
 • Ni kan också välja ett eget uppdrag
 • Skapa en arbetsmiljöplan
 • Redovisning och diskussion
 • Checklista inför produktionsstart BAS-P samverkar med BAS-U
 • Checklista daglig kontroll BAS-P samverkar med BAS-U

 

BAS-P samverkan med BAS-U

 • Uppgifter och arbetssätt
 • Säkerställa arbetsberedningar
 • Säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
 • Genomgång av arbetsmiljöplan och hur den verkställs
 • Organisation av byggplatsområdet och skydds och säkerhetsarbetet
 • Kontrollera att entreprenörer gjort och gör de dagliga kontroller som krävs och delge dessa kontroller till beställare eller uppdragstagare
 • Hur och när gör vi revision av arbetsmiljöplanen och hur informerar vi om att revision är utförd

BAS-P fördjupad kurs avslutas med kunskapsprov

Kursmål

 • Ökad kunskap om säkert bygg och anläggningsarbete
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment
 • Bättre kunskap om avtalsregler och avtal om BAS och till BAS
 • Bättre kunskap och arbetssätt för BAS-P
 • Ökad förmåga att organisera upp arbetet på bygg eller anläggningsplatsen
 • Ökad kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AB 04 och ABT 06, AMA
 • Ökad kunskap och förmåga att se och hantera tidiga riskbedömningar i såväl projekterings-, planerings-, som utförandeskedet.

 

Målgrupp

För dig som idag jobbar som BAS-U/BAS-P där det krävs ytterligare fördjupade kunskaper i ämnet.

Förkunskap

Grundkurs BAS P eller Bas U KRÄVS
Praktisk erfarenhet av Bygg och Anläggning – Planering, projektering och utförande

Kurslängd & Certifiering

1 dag

Brandfarliga Arbeten

Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren av ett hett arbete, samt brandvakten ska vara utbildade och certifierade.

 

Kursbeskrivning

Utbildningskommittén för Heta Arbeten ansvarar för utbildningens innehåll och Brandskyddsföreningen förnyar utbildningsmaterialen. Var femte år måste certifikatet förnyas genom en ny utbildning.

Innehåll:

 • Brandkunskap
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Praktiska övningar

 

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand minimeras.

 

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

 

Förkunskap

Inga

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar
Intyg via Svebra.

Fallskyddsutbildning

Kursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg/industri och ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Upplägg

Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning. Vi följer även AFS 1999:3  Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Sanktionsavgift enligt AFS 1999:3 § 92 a.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500
eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska
sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
AFS 1999:3 25
Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal

Längd

Kursen innefattar både teori samt praktik och tar ca 6 – 8 timmar, förlagda till samma dag.

Heta arbeten

Heta arbeten innefattar arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor och kan orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren av ett hett arbete, samt brandvakten ska vara utbildade och certifierade.

 

Kursbeskrivning

Utbildningskommittén för Heta Arbeten ansvarar för utbildningens innehåll och Brandskyddsföreningen förnyar utbildningsmaterialen. Var femte år måste certifikatet förnyas genom en ny utbildning.

Innehåll:

 • Brandkunskap
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Praktiska övningar

 

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand minimeras.

 

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

 

Förkunskap

Inga

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar
Intyg via Brandskyddsföreningen.

Motorsåg A

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

 

Kursbeskrivning

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
 • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

 

Kursmål

Att efter färdig och godkänd utbildning ska man ha kunskap i hur man hanterar en motorsåg på ett säkert och kontrollerat sätt.

 

Målgrupp

Klass A har inga förkunskapskrav förutom ålder som normalt bör vara 18 år, men det är tillåtet att delta i lärarledd motorsågsutbildning redan från 16 år

 

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs

 

Kurslängd & Certifiering

1 dag
Intyg via Säker Skog.

Motorsåg B

Den här utbildningen kan kombineras med både A och B-nivån. Du får lära dig mer om hur du använder motorsåg vid vanliga sågarbeten som exempelvis vedkapning och sågning i samband med byggarbeten (A-nivån). Du får även kunskaper och färdigheter för att på ett säkert sätt använda en motorsåg vid normalt skogsarbete som exempelvis trädfällning, kvistning och kapning (B-nivån).

Efter genomförd utbildning samt godkänt resultat i både teoretiskt och praktiskt prov erhåller du ett Motorsågskörkort A och B via Säkerskog.

 

Kursbeskrivning

Våra motorsågsutbildningar består av både teoretiska- och praktiska moment. Den teoretiska delen kan ske i större grupp men på de praktiska momenten utbildar vi maximalt 6 deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ditt företag utbilda fler än 6 personer kan alltså teorin göras gemensamt medan utbildningens praktiska del sker på olika utbildningsdagar.

 

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)
 • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)
 • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

 

Målgrupp

Våra certifierande motorsågutbildningar vänder sig till dig som har viss erfarenhet av arbete med motorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på motorsåg.

 

Förkunskap

Personer bör ha en viss erfarenhet av att handskas med motorsåg

 

Kurslängd & Certifiering

3-4 dag beroende på förkunskap
Intyg via Säker Skog.

Motorsåg C

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

 

Kursbeskrivning

Kursens Innehåll:

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.
 • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.

 

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

 

Målgrupp

För vana användare av motorsåg som idag har A+B körkort för såg

 

Förkunskap

Personer bör stor vana att hantera motorsåg ett krav är att man innehar A+B kort.

 

Kurslängd & Certifiering

2 dagar
Intyg via Säker Skog.

Röjsåg Utbildning RA

Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly. Utbildningen följer Säker Skog.

 

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert arbete med grästrimmer och röjning av sly, med fokus på praktiska övningsmoment för att du ska lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

 

Kursmål

Målsättningen med utbildningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare.

 

Förkunskap

Inga

 

Kurslängd & Certifiering

1½ dag
Certifiering via Motivera Utbildning AB eller Säker skog

Röjsåg RB

Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på enklare röjningsarbeten vid skogsröjning och underväxtröjning. Följer Säker Skog Läroplan

 

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning. Genom praktiska övningsmoment får du lära dig enkelsnittsteknik med kontroll av fällriktning för klenare träd samt omlottsågningsteknik med kontroll av fällriktningen för lite grövre träd. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

 

Kursmål

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RB enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har röjsågskörkort nivå RA och som redan använder röjsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.
För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

 

Förkunskap

Röjsågskörkort nivå RA

 

Kurslängd & Certifiering

2 dagar
Certifiering via Motivera Utbildning AB eller Säker skog

Truck (A,B,C) inkl. Hjullastare C2. Enligt TLP 10

Denna utbildning ger dig möjlighet att kunna validera din personal under en dag Max antal/dag är 6-8st beroende på förkunskap. Här är viktigt att personalen har kört truck innan, men av någon anledning saknar intyg på detta.

 

Kursbeskrivning

Kursinnehåll:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trycktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

 

Kursmål

Efter Godkänd utbildning ska du då ha fått så pass mycket kunskap för att kunna klara kraven för att framföra trucken på ett korrekt och säkert sätt

 

Målgrupp

All personal som skall hantera truckkörning i sitt arbete.

 

Förkunskap

Inga

 

Kurslängd & Certifiering

3 dagar
Certifiering via Motivera Utbildning AB eller TYA (Transportfacket)

Truck Validering A,B,C enligt TLP 10

Denna utbildning ger dig möjlighet att kunna validera din personal under en dag Max antal/dag är 6-8st beroende på förkunskap. Här är viktigt att personalen har kört truck innan, men av någon anledning saknar intyg på detta.

 

Kursbeskrivning

Kursinnehåll:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trycktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

 

Kursmål

Efter Godkänd utbildning ska du då ha fått så pass mycket kunskap för att kunna klara kraven för att framföra trucken på ett korrekt och säkert sätt

 

Målgrupp

All personal som skall hantera truckkörning i sitt arbete.

 

Förkunskap

Skall inneha erfarenhet av truckkörning sedan tidigare.

 

Kurslängd & Certifiering

1 dag
Certifiering via Motivera Utbildning AB

Truck validering C2 alt. C7

Det ställs stora krav på truckförarens skicklighet och omdöme, eftersom trucken ofta arbetar i trånga utrymmen där den ska samsas med både fordon och människor efter denna utbildning ska du då ha fått så pass mycket kunskap för att kunna klara kraven för att framföra trucken på ett korrekt och säkert sätt. Här varvar vi dom teoretiska och praktiska övningarna så att du kan hantera trucken säkert i olika miljöer.

Kursbeskrivning

Kursinnehåll:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trycktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

 

Kursmål

Efter Godkänd validering ska du då ha fått så pass mycket kunskap för att kunna klara kraven för att framföra trucken på ett korrekt och säkert sätt

 

Målgrupp

All personal som skall hantera truckkörning i sitt arbete. Håll ordning på vad som är truck.
Läs gärna AFS 2006:5 § 1 och 2.

 

Förkunskap

Skall ha praktisk erfarenhet med trucken sedan tidigare, detta är en validering (uppkörning).

 

Kurslängd & Certifiering

1 dag
Certifiering via Motivera Utbildning AB

Validering Fordonsmonterad Kran Upp till 18 TM

Validering av Fordonsmonterad Kran Upp till 18TM är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader). Utbildningen består av 2 olika en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del.

Enligt AFS 2006:6

 

Uppkörningen består av 2 olika delar:

Teoretisk del:

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett prov.
 • Maskinkunskap genomgång av den fordonmonterade kranen mycket vikt läggs på säkerheten både när vi transporterar samt när vi är i arbete här går vi även igen Säkra Lyft och Lasthantering.

Praktiskt del:

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar bl a hur man praktiskt förbereder ett lyft vilka moment man bör tänka på samt att man gör en rätt riskanalys kring lyften.
 • Lyften utförs med olika föremål både längre och kortare samt även tyngre lyft.

Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera kranen på ett lagligt ock säkert sätt.

 

Målgrupp

För förare som idag har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Helst minst 300 timmars vana samt att föraren är minst 18 år och innehar C-körkort.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Validering av Fordonsmonterad Kran Över 18 TM

Validering av Fordonsmonterad Kran Över 18 TM är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader). Utbildningen består av 2 olika en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del, vad det gäller den praktiska delen skall även ett större lyft av läggas ett sk fyrpartslyft t ex med en större container.

Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar:

Teoretisk del:

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett prov.
 • Maskinkunskap genomgång av den fordonmonterade kranen mycket vikt läggs på säkerheten både när vi transporterar samt när vi är i arbete här går vi även igen Säkra Lyft och Lasthantering.

Praktisk del:

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar bl a hur man praktiskt förbereder ett lyft vilka moment man bör tänka på samt att man gör en rätt riskanalys kring lyften.
 • Lyften utförs med olika föremål både längre och kortare samt även tyngre lyft.
 • Man avslutar dagen med ett tyngre lyft t ex containerlyft där man ska göra ett fyrpartslyft.

 

Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera kranen på ett lagligt ock säkert sätt.

 

Målgrupp

För förare som idag har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Minst 300 timmars vana samt att föraren är minst 18 år och innehar C-körkort.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Validering Grävmaskin/Grävlastare, Hjullastare Godshantering och anläggning

Validering av Grävmaskin är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader). Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.

 

Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar:

 

Teoretisk del

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Grävmaskinen och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

 

Praktisk Del

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
 • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex dikesgrävning, skifte av arbetsredskap, släntring m.m

 

Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera grävmaskinen på ett lagligt ock säkert sätt men även miljömässigt och ekonomiskt sätt.

 

Målgrupp

För förare som idag har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Helst minst 300 timmars vana.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd även godkänt via BYN.

Validering Grävmaskin/Grävlastare, Hjullastare Godshantering

Validering av Grävmaskin/Hjullastare är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader). Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.

Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar

Teoretisk del

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Grävmaskinen/Hjullastare och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.
 • Teoretiskt material skickas ut innan valideringsdagen.

Praktisk del

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
 • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex dikesgrävning, skifte av arbetsredskap, släntring m.m
 • Vid Hjullastare anläggning krävs att man anlägger en vägbank

 

Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera grävmaskinen på ett lagligt ock säkert sätt men även miljömässigt och ekonomiskt sätt.

 

Målgrupp

För förare som idag har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Helst minst 300timmars vana.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd även godkänt via BYN.

Validering Hjullastare Anläggning

Hjullastare Anläggning är den högsta behörigheten på hjullastare, denna validering är för dig som idag jobbar inom anläggningsbranschen som maskinförare men som saknar utbildningsintyg för detta alternativt har jobbat med detta mer än 4000 timmar alternativt 30 månader och vill validera för Yrkesbevis. För yrkesbevis krävs också att det finns någon som kan intyga era timmar via arbetsgivarintyg eller liknande intyg (Intyg finns att hämta på Tya´s webbplats TYA.se).

 

Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar

Teoretisk del

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Hjullastare och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

Praktisk del

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
 • Olika arbetsutföranden skall göras som att bygga olika typer av vägbankar, utsättning, transportera massor, av- samt pålastning av annat fordon, byte av olika arbetsredskap, daglig rutinkontroll samt sparsam körning m.m

 

Kursmål

Målet med uppkörningen är att du som elev skall kunna påvisa att din kunskaps nivå är så pass hög att du kan klara av att hantera Hjullastaren på den nivå som krävs för att jobba inom anläggningsbranschen.

 

Målgrupp

För förare som idag helst har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Helst minst 300 timmars vana.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd även BYN.

Validering Hjullastare Godshantering

Validering av Hjullastare Godshantering detta är en nivå på hjullastare som är högre en Truck C2 men mindre än Hjullastare Anläggning och är en bra nivå för dig som vill arbeta med t ex snöröjning eller som har behov av att både kunna använda skopa alternativt gafflar men som inte innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader).

Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.

Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar

Teoretisk del

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Hjullastaren och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

 

Praktisk del

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
 • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex förflyttning av massor, byte av redskap, lyfta och transportera material med gafflar av- och pålastning av gods från annat fordon, daglig rutinkontroll av maskinen.

 

Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera Hjullastaren på ett lagligt och säkert sätt men även miljömässigt och ekonomiskt sätt.

 

Målgrupp

För förare som idag har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Helst minst 300 timmars maskinvana.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och BYN.

Validering Teleskoplastare

Validering av Teleskoplastare är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader).

Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.

Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar

Teoretisk del

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Teleskoplastaren och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

Praktisk del

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
 • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex skifte av tillhörande redskap, förflyttningar av föremål med t ex gafflar alternativt skopa m.m

Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera Teleskoplastaren på ett lagligt ock säkert sätt men även miljömässigt och ekonomiskt sätt.

 

Målgrupp

Förare som idag helst har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Helst minst 300 timmars vana.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och BYN.

Validering Väghyvel

Validering av Väghyvel är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg alternativt har samlat på dig dom timmar du behöver för att uppgradera ditt utbildningsbevis till yrkesbevis (det vill säga minst 4000 timmar alt. 30 månader).

Utbildningen består av 2 olika delar en teoretisk del där 2 olika teoriprov skall avläggas samt en praktisk del. Vi validerar enligt Tya´s utbildningsplan.

Kursbeskrivning

Uppkörningen består av 2 olika delar

Teoretisk del

 • Arbetsmiljö där avhandlar vi hur våran arbetsmiljö i och omkring oss påverkar vårt arbete som t ex sömn, mat, arbetsställningar etcetc. Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.
 • Maskinkunskap genomgång av Teleskoplastaren och dess olika redskap mycket vikt läggs på säkerheten, denna del avslutas också med ett skriftligt prov.

Praktisk del

 • Här ska deltagarna påvisa sin kunskap hur man hanterar detta arbetsredskap, detta görs genom olika praktiska övningar samt även hur man förbereder sig inför sin arbetsdag med genomgång och besiktning av maskinen.
 • Olika arbetsutföranden skall göras som t ex skifte av tillhörande redskap, Anläggning av väg och vägbank, säkert hanterande av maskin.

Kursmål

Målet med uppkörningen är att man ska kunna påvisa att man kan hantera Teleskoplastaren på ett lagligt ock säkert sätt men även miljömässigt och ekonomiskt sätt.

 

Målgrupp

För förare som idag helst har minst 300 timmars vana vid denna maskin.

 

Förkunskap

Helst minst 300 timmars vana.

 

Kurslängd & Certifiering

Ca 8 timmar.
Certifiering via TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och BYN.

Bokningsförfrågan Green Landscaping

(du kan även ringa oss på telefon: 020-45 44 00)

Välj kurs(er)

Önskad kursort?

Antal kursdeltagare?

Kontaktuppgifter