RA - Grund, Enklare Röjning Gräs / Sly

Kort fakta

Kurslängd: 1 – 2 dagar.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Certifierad via Säker Skog.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert arbete med grästrimmer och röjning av sly, med fokus på praktiska övningsmoment för att du ska lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Utbildningen följer Säker Skog.

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Vi kan skräddarsy alla utbildningar efter era specifika behov!
Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert arbete med grästrimmer och röjning av sly, med fokus på praktiska övningsmoment för att du ska lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare.

Inga förkunskaper krävs för att genomföra utbildningen.

Certifierad via Säker Skog.

Kommande utbildningar

« Bakåt

Röjsågsutb RA


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Asbestutbildning

Våra asbestutbildningar är för dig som ska arbeta med asbestsanering eller vistas i en miljö där asbest förekommer. Utbildning i asbest är ett krav på grund av att exponering för asbest innebär stora hälsorisker.

Den som arbetar med asbest ska tex ha förkunskaper om hälsoriskerna, arbetsmetoder och avfallshantering.

Ritningsläsning

Syftet med vår ritläsningsutbildning är att ge deltagarna kunskaper i ritningsläsning avseende bygg, mark- och anläggningssektorn, bl.a gröna uteanläggningar.

Alla som arbetar med byggande eller förändring av markanläggningar samt drift-, skötsel- och underhållsarbeten i såväl privat som offentlig verksamhet. Finns även gällande ritningar inom bygg.

ADR

ADR-utbildningen vänder sig till yrkesförare som transporterar farligt gods på väg eller järnväg. All personal ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt ämnen och ämnen som kan utgöra risker för människors hälsa, säkerhet eller miljön.

Utbildningen omfattar regler och föreskrifter för transport av farligt gods, klassificering av farliga ämnen m.m. Exempelvis ADR Grund, ADR Tank, ADR Explosiva varor. Certifierat via MSB.

Röjsåg

Våra röjsågutbildningar ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med grästrimmer och röjning av sly samt vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning.

Genom praktiska övningsmoment får du lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Certifieringen är via säker skog.

Motorsågskörkort

Utbildning för motorsågskörkort vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skogsbruk, trädvård och andra områden där motorsåg används regelbundet.

Syftet med de olika utbildningarna är att ge deltagarna de nödvändiga färdigheter och kunskap som krävs för att kunna hantera motorsåg på ett säkert och effektivt sätt. Certifieringen är via säker skog.

Fallskyddsutbildning

I vår fallskyddsutbildning får deltagarna lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem.

Kursen vänder sig till dig som ska använda personlig fallskyddsutrustning vid arbete på högre höjd än 2 meter och är anpassad för dig som arbetar inom bygg eller industri.

Truck

Vår truckutbildning följer TLP10 och vänder sig till all personal som ska hantera truckkörning i sitt arbete och behöver intyg på detta. Här finns möjlighet att validera sina kunskaper eller utbilda sig.


Validering eller utbildning på Truck är ett viktigt steg för att främja säkerhet och professionalism inom truckbranschen.

Brand/HLR

Våra utbildningar ”Heta Arbeten” och ”Brandfarliga Arbeten” ger dig rätt kunskap och kompetens för att förebygga och hantera risker vid arbete med hög värme och brandfarliga ämnen.

”HLR inkl. Hjärtstartare” ger dig färdigheter för att agera i livshotande situationer. ”Konflikthantering Hot & Våld” ger dig verktyg för att hantera och förebygga konflikter och våldssituationer.

Yrkeskompetensbevis

Vår YKB-utbildning vänder sig till yrkesförare och är uppdelad i fem delar; ”Sparsam Körning”, ”Godstransporter”, ”Lagar & Bestämmelser”, ”Ergonomi & Hälsa” och ”Kundfokus & Trafiksäkerhet”.

Dessa fem delar av YKB-utbildningen uppfyller gällande krav som är nödvändig för att få framföra en lastbil yrkesmässigt.

Elsäkerhetsutbildningar

Våra elsäkerhetsutbildningar fokuserar på säkerheten vid hantering och arbete med elektrisk utrustning och installationer. Syftet med en sådan utbildning är att förebygga elolycksfall, bränder och andra farliga situationer.

Inom yrken där elektricitet är en del av det dagliga arbetet är elsäkerhetsutbildningar avgörande för att skydda både personal och arbetsplats från elektriska risker.

Lyftredskap

De flesta olyckor och tillbud med lyftredskap beror på okunskap. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyft anordningar och lyftredskap.

Våra utbildningar ger dig rätt kunskap för att förebygga olyckor och minska riskerna för olycksfall på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

En arbetsmiljöutbildning är avgörande för att förebygga olyckor, uppfylla lagliga krav och främja en arbetsmiljö som är säker och hälsosam för de anställda.

Syftet är att skapa medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Utbildningen bidrar till en tryggare arbetsmiljö och kan även resultera i ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro.

Mobila arbetsplattformar

Kursen ”Mobila Arbetsplattformar” vänder sig både till nybörjare och till de som jobbat med lift tidigare, men som av någon anledning saknar intyg på detta eller behöver uppdatera.

Syftet med utbildningen är att ge dig som arbetstagare kunskap om hur man använder mobila arbetsplattformar på ett säkert och korrekt sätt.

Arbete på väg

I våra utbildningar inom Arbete På Väg får du bl.a. grundläggande kunskap om trafiksäkerhet, arbetsmetoder och regelverk som gäller för att utföra arbete på eller nära vägar.

Genom att förstå de risker som finns och veta hur du ska förebygga faror är du med och skapar en trygg arbetsmiljö och säkerställer smidiga vägarbeten.

Entreprenadmaskiner

Genom våra utbildningar får du rätt kompetens för att säkerställa att du, som arbetar med entreprenadmaskiner, har de nödvändiga kunskaperna för att uppfylla alla relevanta standarder och föreskrifter.

Genom att öka din kunskap kan du effektivt minska risken för olyckor och samtidigt optimera maskinens prestanda, vilket är en god investering för att uppnå en säker och produktiv arbetsmiljö.